helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

RĚCYWĚDA (Budyšyn/Chóśebuz)


Rěcywědniki doněntejšnego Chóśebuskego wótźělenja za dolnoserbske slěźenja a sobuźěłaśerje wótźělenja za rěcywědu (dotychměst w Budyšynje) źěłaju wót 1.1.2015 gromaźe w nowem wótźělenju za rěcywědu, ako zapśimujo wobej źěłowej městnje. Wótźěleni stej južo slědne lěta wusko kooperěrowałej, na pśikład za dolnoserbski šulski słownik abo pśi internetowem pśistupnjenju digitalneju korpusowu. Dalšny pśikład jo tuchylu wobźěłowany nimsko-górnoserbski słownik, kótaryž se pśichyla w Dolnej Łužycy cesto wužywanemu nimsko-dolnoserbskemu słownikoju.
Wobej źěłanišći instituta w Budyšynje a Chóśebuzu se źaržytej, tak až slěźi se teke pśichodnje we wobyma Łužycoma k dolno- a górnoserbšćinje a serbskim dialektam. Něnto fuzioněrowanej wótźěleni w Budyšynje a Chóśebuzu stej měłej w zachadnem casu pó źělach rozdźělne śěžyšća: w Dolnej Łužycy wěcej na pólu rěcneje dokumentacije, w Górnej Łužycy pak skerjej we wobłuku leksikologije/frazeologije a slěźenja wó bilingualeym pśiswójenju rěcy. Toś te rozdźěle mógu dalej wobstaś, tak daloko až wótpowěduju wšakim wobstojnosćam w Górnej a Dolnej Łužycy. Rownocasnje ma rozdźělne wuwijanje wótźělenjowu pó lěśe 1992, ako jo se Serbski institut a z tym teke jogo Chóśebuska wótnožka znowego załožyła, teke potencial za produktiwne dalejwuwijanje nowego zjadnośonego wótźělenja. Tradicionelnje pak wobstoje teke źěłowe wobcerki, kótarež maju za dolno- a górnoserbšćinu jadnaki wuznam: k tomu słušaju wósebnje leksikologija a leksikografija. Rownocasnje mamy nadawk, pśinosowaś ze sorabistiskeju kompetencu teke w mjazynarodnem slawistiskem a mjeńšynowem slěźenju.

W ramiku swójich móžnosćow stoje sobuźěłaśerje a sobuźěłaśerki rěcywědnego wótźělenja teke dalej za rěcne póraźowanje k dispoziciji. Rěcnej praksy słužy teke jich statkowanje w Górnoserbskej a Dolnoserbskej rěcnej komisiji, kótarejž ako rozsuźecej rěcnokulturnej gremija kodifikatoriske rozsuźenja za górno- a dolnoserbšćinu twóritej.

26.6.2020 – Wupisanje městna

referentka/referent (ž/m/d) za komunikaciju a zjawnostne źěło

biblioteka zasej za wupóžycenje wótcynjona / cytaŕnja a archiw stwórtk wótcynjonej

Za wupóžycenje a slědkdaśe materialijow jo biblioteka wót pónjeźele do srjody wót zeger 10 do 14 a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjona.
Cytaŕnja a archiw stej stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjonej, ale jano z pśizjawjenjom do togo.

Myto Miny Witkojc 2020

Wutšobnje gratulěrujomy našomu dłujkolětnemu sobuźěłaśerju a kolegoju Manfredoju Starosće k pósćenju myta Miny Witkojc kraja Bramborskeje! Źěkujomy se za lěta płodnego zgromadnego źěła, źož jo na kóńcu teke nastał cesto wužywany Nimsko-dolnoserbski słownik ako zakład za znaty rěcny portal www.dolnoserbski.de .

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN