Wědomnostny sobuźěłaśeŕ (ž/m/d) za proces pśipóznaśa statusa swětowego derbstwa

Serbski institut pyta k 01.07.2022 za Chóśebuz

wědomnostnu sobuźěłaśeŕku/wědomnostnego sobuźěłaśerja (ž/m/d) za projekt “Trajne implementěrowanje serbskich pótrjebnosćow a ekspertizow do procesa pśipóznaśa statusa swětowego derbstwa”.

Městno změjo pšawidłowny źěłowy cas 20 góźin na tyźeń a jo pó casu wobgranicowane do 31.12.2024. Rozšyrjenje źěłowego casa wó maksimalnje 10 góźin na tyźeń jo pód wěstymi wobstojnosćami móžne. Myto se płaśi za tarifom TV-L 13, su-li wósobinske kriteriumy dopołnjone.

Serbski institut jo zwenkauniwersitarna interdisciplinarna slěźaŕska institucija z jadnab 60 pśistajonymi na dwěma městnosćoma (w Budyšynje a Chóśebuzu). Wón slěźi na pólu rěcy, historije a kultury Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w zachadnosći a źinsajšnem casu. Institutoju pśisłušatej ako jogo integralnej źěła Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Městno jo pśirědowane interdisciplinarnej źěłowej kupce “Walorizacija serbskeje kultury” wótźělenja “Regionalne wuwiśe a woplěwanje mjeńšynow”. Wótźělenje dej mj. dr. pódpěraś praksisowe pśedewześa z pomocu pśewóźujucych slěźenjow, wuwijaś a zwopšawdniś gromaźe z partnarjami z prakse akciske slěźenja a inowatiwne projekty a pśewjasć mjazynarodne pśirownujuce slěźenja k walorizaciji mjeńšynoweje kultury.

We wobłuku kooperaciskego projekta “Wuwijanje strategije a managementa za iniciatiwu k pśipóznaśu statusa swětowego derbstwa za łužysku krajinu pó brunicy” (LIL-SME) źěła Serbski institut gromaźe z BTU Chóśebuz-Zły Komorow a Instituteom for Heritage Management, aby se proces procowanja krajiny pó wudobywanju brunice wó pśipóznaśe statusa swětowego derbstwa UNESCO dalej wuwijał. Pó wuspěšnem zapódaśu tentatiwnego póžedanja buźo institut proces ze źělnym projektom “Trajne implementěrowanje serbskich pótrjebnosćow a ekspertizow w procesu pśipóznaśa statusa swětowego derbstwa” dalej pśewóźowaś.

Waše nadawki:

 • za nastupnosći mjeńšynow sensibelne pśewóźowanje iniciatiwy „Łužyska krajina pó brunicy“ wó pśipóznaśe statusa swětowego derbstwa
 • wědomnostne sobuźěło we wobłuku diskursneje analyze a kulturnych stawiznow
 • organizěrowanje a pśewjedowanje zarědowanjow glědajucy na wobźělenje wobydlaŕstwa a póraźowanje gremijow
 • sobustatkowanje pśi wuźěłowanju za mjeńšyny sensibelnych konceptow za strategiju a
 • management potencielneje městnosći swětowego derbstwa “Łužyska krajina pó brunicy”
 • interdisciplinarne źěło z kooperaciskimi partnarjami z wědomnosći a ciwilneje towarišnosći
 • pódpěrowanje medijowego a zjawnostnego źěła

Waš profil:

 • wótzamknjony wusokošulski studium (master abo tomu rowne) w jadnom ze slědujucych (abo jim bliskich) wobceŕkow: sorabistika, kulturny management a heritagemanagement, woplěwanje pomnikow, stawizny a/abo kulturne wědomnosći/etnologija, regionalne slěźenje
 • zamóžnosć komunikacije a źěła w teamje
 • samostatna a strukturěrowana wašnja źěła
 • zajm za inter- a transdisciplinarne slěźenje a za wugótowanje regionalnych procesow
 • wjelgin dobre wustne a pisne znaśa engelskeje a nimskeje rěcy
 • znaśa łužyskich regionalnych stawiznow a stawiznow Serbow su na wužytk
 • znaśa serbšćiny su žycone, njejsu pak wuměnjenje
 • zwólnosć k drogowanju (jězdźaŕska dowólnosć klase B1 jo póžedana)

My Wam bitujomy zagronite, wótměnjate źěło na šawje mjazy slěźenim a towarišnosću.

Wjaselimy se na Wašu pšosbu wó pśistajenje!

Serbski institut spěchujo rownostajenje žeńskich a muskich we pówołanju a angažěrujo se za to, aby se dało familijowe žywjenje z pówołanim zwězaś. Togodla nagranjamy wósebnje žeńske, aby se wó to źěłowe městno procowali. Glědamy na to, aby śěžko zbrašonym pśi jadnakej gódnosći k źěłu dali prědnosć.

Pšosbu wó pśistajenje pósćelśo nanejpózdźej do 15.05.2022 gromaźe z pśisłušnymi pódłožkami jano w digitalnej formje (pśez e-mail w PDF-formaśe) na direktorat Serbskego instituta na adresu si@serbski-institut.de. Pśistajenje stanjo se pó zwólenju projekta pśez pjenjezedawarje.

Maśo-lic pšašanja, wobrośćo se pšosym na dr. Fabiana Jacobsa (fabian.jacobs@serbski-institut.de).

Pokazk k woplěwanju datow: Zrownju z pśepósłanim pšosby wó pśistajenje pśiwdajośo nam pšawo, aby Waše wósobinske daty w ramiku pśistajeńskeje procedury pśeźěłali. Toś to zwólenje móžośo kuždy cas a mimo pomjenjenja zawinow napśeśiwo direktoratoju pisnje abo elektroniski anulěrowaś. Wobmysliśo pak, až slědkweześe togo zwólenja buźo k tomu wjasć, až njebuźomy móc na Wašo procowanje w běgu aktualneje procedury wěcej glědaś.


pdf wupisanja wót 13.04.2022 (nimskorěcna)

wjelikosć: 0.15 MB