helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
AG-InterdiscProjekt_IMG_0018_IIb100015-1100015-1.100814-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

WUPISANJA21.09.2021 – wědomnostnu-technisku asistencu za kulturnowědomnostne wótźělenje (m/ž/d) - procowanje až do 31.10.2021

Serbski institut pyta k nejblišemu terminoju

wědomnostnu-technisku asistencu za kulturnowědomnostne wótźělenje (m/ž/d)

Serbski institut jo zwenkauniwersitarna a interdisciplinarna slěźaŕska institucija z jadnab 60 sobuźěłaśerjami a sobuźěłaśeŕkami na dwěma městnosćoma (Budyšyn a Chóśebuz). Institut slěźi na pólu rěcy, kultury a historije Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w zachadnosći a nětejšnem casu. Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka stej jogo integralny źěł.

Waše nadawki:
 • ‎wobstaranje powšykneje telefoniskeje a pisneje korespondence wótźělenja
 • organizěrowanje pósejźenjow a zarědowanjow, jich pśigótowanje kaž teke dowobstaranje trjebnego źěła pó jich dokóńcowanju
 • pódpěranje wjednistwa wótźělenja w administratiwnych a organizatoriskich nastupnosćach
 • pódpěranje wótźělenja pśi wědomnostnych rešeršach a pśi wědomnostnem pśeźěłanju datow
 • pódpěra pśi zjawnem źěle instituta

My wócakujomy:
 • wótzamknjone wuwucenje we wobcerjenju běrowoweje komunikacije/office-managementa abo se góźece pówołańske nazgónjenja
 • pisne a wustne wobkněženje górnoserbskeje abo dolnoserbskeje a němskeje rěcy
 • wěste wobchadanje z powšyknje wužywanymi programami Office a CMS
 • dobre znaśe cuzych rěcow
 • pśemóžnosć źěła w teamje a komunikaciska kompetenca
 • samostatne a strukturěrowane źěłanje kaž teke organizatoriske kompetence na wusokem niwowje

My Wam pórucyjomy:
 • ‎wjeleserake a wótměnjate źěłabne pólo
 • źěłabnosć w motiwěrowanem, wěcejrěcnem teamje ze šyrokeju paletu fachowych kompetencow
 • móžnosć dalšneje kwalifikacije

Źěłowe městno jo w Budyšynje. To městno jo njepołne a zaprědka wustajone na dwě lěśe. Pódlejšenje jo móžne a jo wótglědane. Myto płaśi se za tarifom TV-L, gaž wósobinske kriterije za to su dopołnjone.

Wašu pšosbu wó pśistajenje pósćelśo nanejpózdźej do 31. oktobera 2021 z pśisłušnymi pódłožkami jano w digitalnej formje (w pdf-formaśe) na direktorat Serbskego instituta pśez adresu si@serbski-institut.de. Pšosby, kótarež pśidu pó tom wustajonem terminje, mógu se pśiwześ, buźo-li to městno hyšći njewobsajźone.

Serbski institut pódpěra pówołańske rownostajenje žeńskich a muskich a se procujo, aby pówołanje se dało z familijnym žywjenim zjadnaś. Togodla nagranjamy wósebnje žeńske, aby se wó to městno procowali. Pśi jadnakich kwalifikacijach glědamy nejpjerwjej na śěžko zbrašone.

Pśispomnjeśe k šćitu datow: Zrownju z pósłanim pśistajeńskeje pšosby dajośo swójo zwólenje k pśeźěłanju Wašych wósobinskich datow we tej měrje, ak jo trjeba za pśewjeźenje procedury wobsajźenja źěłowego městna. To zwólenje móžośo zasej kuždy cas mimo zjawjenja winy pisnje abo pó elektroniskej droze napśeśiwo direktoratoju zasej wótwołaś. Wobmysliśo, až wótwołanje Wašogo zwólenja wjeźo k tomu, až na Wašu pšosbu we aktuelnej procedurje njebuźo se wěcej glědaś.
download wupisanja

wótzamknjony - 26.06.2020 – Wupisanje městna: referentka/referent (ž/m/d) za komunikaciju a zjawnostne źěło

xx
Serbski institut pyta k nejblišemu móžnemu terminoju, nejjěsnjej pak wót 1.8.2020,

referentku/referenta (ž/m/d) za komunikaciju a zjawnostne źěło

Městno njejo pó casu połne (do 30 góźin na tyźeń) a dej se wobsajźiś nejpjerwjej casowje wobgranicowane do kóńca 2022. Gaž wósobinske wuměnjenja su społnjone, płaśi se myto pó TV-L (do E 13).

Serbski institut jo zwenkauniwersitarna slěźaŕska institucija z něźi 50 pśistajonymi na dwěma stojnišćoma (Budyšyn a Chóśebuz). Wón pśeslěźujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w zachadnosći a pśibytnosći.

Waše nadawki
 • koordinacija a dalšne wuwijanje zjawnostnego źěła w swójskej zagronitosći
 • zagronitosć za medijowe źěło
  - monitoring temow, analyza medijoweje rezonance
  - natwaŕ a wótwardowanje medijowego rozdźělowaka, pisanje a rozpósłanje medijowych wuzjawjenjow
 • ‎wuźěłowanje a pśesajźowanje strategijow za pósrědnjanje slěźeńskich wuslědkow do zjawnosći (transfer wědy, wědomnostna komunikacija)
 • redakcionelne wótwardowanje website z pomocu managmentowego systema za content (CMS)
 • wótwardowanje newslettera
 • wuwijanje a pśesajźowanje koncepcije za wobłuk social-media
 • sobustatkowanje pśi organizěrowanju a dokumentěrowanju institutnych zarědowanjow‎
 • koordiněrowanje planowanja a rozpšawjanja

Waš profil
Wuměnjenje za wobsajźenje jo:
 • wótzamknjony wusokošulski studium nejlěpjej we wobłuku žurnalistiki, public relations, komunikaciskich- a medijowych wědomnosćach abo pśirownujobnych wědomnosćach z wěcejlětnymi powołańskimi nazgónjenjami w medijowem a zjawnostnem źěle
 • wjelgin dobre znajobnosći nimšćiny a engelšćiny w słowje a pismje; wjasele pśi pisanju powěsćow a dobre zamóžnosći se zwurazniś

Witamy:
 • wusoku měru zamóžnosćow na pólu komunikacije a organizěrowanja kaž teke wótwórjonosć za kontakty a zamóžnosć w teamje źěłaś
 • samostatne a koncepcionelne źěło
 • wěste wobchadanje ze socialnymi seśami
 • wěstosć we wobchadanju z rozšyrjoneju informaciskeju technologiju (MS Office)
 • wěste wobchadanje z górno- abo dolnoserbskeju rěcu w słowje a pismje. Howacej wócakujo se zwólnosć se malsnje serbšćinu pśiswójś, nakrotko nanejmjenjej zwólnosć źěłaś w serbskorěcnej wokolnosći.

Póbitujomy
 • wótměnjate pólo źěłabnosći z móžnosću, sobu póstajaś do pśichodnosći wusměrjone wuwijanje w modernej zwenkauniwersitarnej slěźaŕskej instituciji z dłujkeju tradiciju
 • sobuźěło w dynamiskem, kreatiwnem a mócnje interdisciplinarnem slěźaŕskem pólu

Gaž pśedlaže samske kwalifikacije, źiwa se na to, až wobglěduju se w prědnem rěźe śěžkobrašne.

Wašo pisne procowanje pósćelśo pšosym do 3. julija 2020 ze zwuconymi pódłogami a jano w digitalnej formje (mejlka z pśiłožkom w formaśe PDF) na direktorat Serbskego instituta pód adresu si@serbski-institut.de. Pśedstajeńske rozgrona su pśedwiźone za 22. abo 23. juli 2020.

Pokazka dla datowego šćita: Ze zapódaśim swójogo procowanja pśigłosujośo tomu, až pśeźěłuju se waše wósobinske daty we wobłuku a k pśewjeźenju procowańskego procesa. Toś to pśigłosenje móžo se kuždy cas mimo togo, aby se pódali zawiny, napśeśiwo direktoratoju pisnje abo elektroniski slědk wześ. Pšosym glědajśo na to, až dowjeźo take slědkwześe k tomu, až njamóžo se w běžecem procesu wěcej na procowanje źiwaś.
xx
download wupisanja

wótzamknjony - 18.06.2019 – Wupisanje městna: wjednika/wjednice zastojanja (m/ž/d)

xx
W Serbskem instituśe w Budyšynje (městno źěła) dej se wobsajźiś k 1. januaru 2020 połne městno (40 góźin na tyźeń)

wjednika/wjednice zastojanja (m/ž/d)

Myto se płaśi pó TV-L (E 9), jolic až wósobinske wuměnjenja su dopołnjone. Městno jo pó casu nejpjerwjej wobgranicowane na 2 lěśe. Slědujuce zwignjenje wobgranicowanja jo móžne a žycone.
Serbski institut ako zwenkauniwersitarna slěźaŕska institucija z něźi 50 pśistajonymi na dwěma městnoma (Budyšyn a Chóśebuz) pśeslěźujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w zachadnosći a pśibytnosći. Wón zběra a archiwěrujo za to notne materialije.

Śěžyšća źěłabnosći:
 • samostatne wobźěłowanje zastojańskich nastupnosćow, wósebnje wjeźenje financownistwa a knigływjeźaŕnistwa, controllinga, etatowego planowanja, realizěrowanje etatowego plana, wobgóspodarjowanja financnych srědkow a zastojanja dogronow, wobstarowanja a rozdawanja (zjawnych) nadawkow
 • wobźěłowanje personalnych a płaśeńskich nastupnosćow w swójskej zagronitosći
 • zarucenje doźaržowanja kazniskich a dotaciskich pšawniskich směrnicow w nastupnosćach financow, personala a wobstarowanja
 • póraźowanje a pódpěrowanje wjednistwa instituta w nastupnosćach dotaciskego a źěłowego pšawa, kaž teke w administratiwnych, organizatoriskich a twaŕskich nastupnosćach
 • sobustatkowanje pśi nastupnosćach towaristwa Serbski institut z.t.


Wócakowane kwalifikacije:
 • wuspěšnje wótzamknjony wusokošulski studium pśisłušnych fachowych pólow (financne a zawodowe góspodaŕstwo, góspodaŕske pšawo abo pódobne)
 • alternatiwnje pśirownujobna kwalifikacija z wěcejlětnymi powołańskimi nazgónjenjami we wobłuku zjawnego zastojanja abo pśi wědomnostnej instituciji w zagronitej poziciji
 • wobšyrne znaśa a nazgónjenja w etatowem, dotaciskem a dankowem pšawje, w pšawje rozdawanja (zjawnych) nadawkow, w tarifowem pšawje zjawneje słužby, źěłowem pšawje kaž teke nazgónjenja pśi zastojanju personala
 • notna jo wusoka měra wědobneje zagronitosći, samostatnosći a kradnosći kaž teke swójska iniciatiwa k modernizěrowanju zastojańskich wótběgow (na pś. digitalne zastojanje datow)
 • wěste wustne a pisne wobkněženje nimšćiny kaž teke dobre znaśa engelskeje rěcy
 • rutiněrowane wobchadanje z programami MS-Office
 • źěłabnosć pomina se integritu a komunikatiwnosć kaž teke zamóžnosć a zwólnosć k teamowemu źěłoju. Wuchada se z togo, až kandidat/kandidatka jo we wusokej měrje zwólny/zwólna se zasajźowaś, až ma organizatoriski talent a jo fleksibelny/fleksibelna. Pśisłušne, wěcejlětne nazgónjenja w powołanju by byli pśigódne.
 • Na wužytk jo wušej togo wěste wustne a pisne wobkněženje serbšćiny. Howacej wuchada se z togo, až kandidat jo zwólny/kandidatka jo zwólna se malsnje górno- abo dolnoserbšćinu pśiswójś.


Pśi samskich zamóžnosćach glěda se w prědnem rěźe na śěžkobrašne.

Pisma wó pśistajenje móžośo zapódaś gromaźe ze zwuconymi pódłožkami do 29. julija 2019 na direktorat Serbskego instituta, Dwórnišćowa 6, D-02625 Budyšyn abo z mejlku (pśiłožki we formaśe PDF) na si@serbski-institut.de.

Kostow dla njepósćelu se pódłožki slědk. Pšosym zapódajśo jano kopije.
xx
download wupisanja

wótzamknjony - 26.06.2018 – Wupisanje źěłowego městna we wótrěźe kulturne wědomnosći

W Serbskem instituśe w Budyšynje z wótnožku w Chóśebuzu dej se wobsajźiś skerjej a lěpjej we wótrěźe kulturne wědomnosći městno

wědomnostnego sobuźěłaśerja / wědomnostneje sobuźěłaśerki (wobměra 50 %).

Městno jo wobgranicowane na tśi lěta. Myto se płaśi pó TV-L (E13, 50 %), jolic wósobinske wuměnjenja su dane.

Głowny nadawk sobuźěłaśerja/sobuźěłaśerki jo koncipěrowanje a wobźěłowanje inowatiwnego slěźarskego pśedewześa, ako se zaběra pśedewšym z historisko-kulturnowědomnostneje perspektiwy z institucionelnymi a diskursiwnymi zakładami a formami zwuraznjenja serbskeje kultury a identity w modernje. K teoretisko-metodologiskej orientaciji mógał słužyś konferencny zwězk „Dimensije kulturelneje wěstosći pla etniskich a rěcnych mjeńšynow“ (2017), kótaryž jo gano nastał w Serbskem instituśe. Wušej togo wócakujo se zwólnosć koncepcionelnje a pó wopśimjeśu sobu źěłaś w interdisciplinarnem teamje, pśednosowańska a publikaciska źěłabnosć a pódpěra pśi planowanju a pśewjeźenju wědomnostnych zarědowanjow a pśi nawabjenju srědkow tśeśich. Na toś tom městnje jo móžno, se wědomnostnje dalej kwalificěrowaś, na pśikład we wobłuku promocije.

Wuměnjenja/kwalifikacije:
 • ‎nanejmjenjej wótzamknjenje wusokošulskego studiuma (magister, master, diplom abo pśirownujobne) abo promocija na pólu stawizniskich, kulturnych, literarnych, wuměłskich abo medijowych wědomnosćow abo w susednem fachowem wobcerku
 • funděrowane znaśe teorijow a metodow, ako za toś ten slěźarski kontekst su relewantne
 • znaśa na pólu serbskich stawiznow, rěcy a kultury su žycone
 • znaśa górno-/dolnoserbšćiny abo drugeje pódwjacornosłowjańskeje rěcy su lěpšyna pśi recipěrowanju žrědłow a literatury; wócakujo se, až kandidat jo zwólny se rěc (dalej) pśiswójowaś
 • dobre wustne a pisne znaśa engelšćiny
 • samostatna, strukturěrowana wašnja źěłanja a zamóžnosć w teamje źěłaś

Pśi samskej kwalifikaciji źiwa se wósebnje na śěžkobrašnych.

Pisma wó pśistajenje daś se pśipósćelu gromaźe ze zwuconymi pódłožkami a krotkeju projektoweju skicu (maksimalnje tśi boki) do 5. awgusta 2018 (pó móžnosći ako pdf-ka) z mejlku na direktorat Serbskego instituta. Teke na procowanja, ako dojdu pózdźej, móžo se źiwaś, jolic až městno njejo hyšći wobsajźone.

Rozgrona dla pśistajenja budu nejskerjej w 35. kalendrowem tyźenju w Budyšynje. Ewentualne jězdne kosty njamógu se pśewześ.
xx
download wupisanja

wótzamknjony - 26.06.2018 – Wupisanje městna doktoranda/doktorandki

W Serbskem instituśe w Budyšynje z wótnožku w Chóśebuzu dej se wobsajźiś skerjej a lěpjej

doktorandske městno (wobměra 50 %).

Městno jo wobgranicowane na tśi lěta. Myto se płaśi pó TV-L (E13, 50 %), jolic wósobinske wuměnjenja su dane. Wó městno procowaś mógu se wusokošulske absolwenty z rěcywědnych, stawizniskich, kulturnych a socialnych wědomnosćow kaž teke namrocnych fachowych wobcerkow z wuraznym zajmom za temy mjeńšynowego slěźenja.

Wócakujo se koncipěrowanje a wobźěłowanje inowatiwnego promociskego pśedewześa, ako zaběra se na pśikłaźe Serbow z pšašanjami wutwórjenja wěstosćow za kulturu a rěc w zwisku z minoritami. K orientaciji mógał słužyś konferencny zwězk „Dimensije kulturelneje wěstosći pla etniskich a rěcnych mjeńšynow“ (2017), kótaryž jo gano wujšeł w Serbskem instituśe. Projekt promocije dejał se toś tej problematice pśiwobrośiś głownje ze stawizniskeje, kulturowědneje abo (socio)linguistiskeje perspektiwy. Wušej togo wócakujomy wót doktoranda, až jo zwólny, koncepcionelnje a pó wopśimjeśu sobu źěłaś w interdisciplinarnem teamje a pódpěrowaś planowanje a pśewjeźenje wědomnostnych zarědowanjow a publikacijow.

Wuměnjenja a kwalifikacije:
 • ‎wótzamknjony wusokošulski studium (magister, master, diplom abo pśirownujobne) na pólu stawizniskich abo kulturnych wědomnosćow, rěcywědy, slawistiki, sorabistiki abo w susednem fachowem wobcerku
 • znaśa na pólu serbskich stawiznow, serbskeje rěcy a kultury su žycone
 • znaśa górno-/dolnoserbšćiny abo drugeje pódwjacornosłowjańskeje rěcy su lěpšyna pśi recipěrowanju žrědłow a literatury; wócakujo se, až kandidat jo zwólny se rěc (dalej) pśiswójowaś
 • dobre wustne a pisne znaśa engelšćiny
 • samostatna, strukturěrowana wašnja źěłanja a zamóžnosć w teamje źěłaś

Městno jo pśedwiźone za dalšnu wědomnostnu kwalifikaciju we wobłuku promocije. Fachne wótwardowanje disertaciskego projekta wótměwa se w kooperaciji z nanejmjenjej jadneju uniwersitu.

Pśi samskej kwalifikaciji źiwa se wósebnje na śěžkobrašnych.

Pisma wó pśistajenje daś se pśipósćelu gromaźe ze zwuconymi pódłožkami a krotkeju projektoweju skicu (maksimalnje tśi boki) do 5. awgusta 2018 (pó móžnosći ako pdf-ka) z mejlku na direktorat Serbskego instituta. Teke na procowanja, ako dojdu pózdźej, móžo se źiwaś, jolic až městno njejo hyšći wobsajźone. Rozgrona dla pśistajenja budu nejskerjej w 35. kalendrowem tyźenju w Budyšynje. Ewentualne jězdne kosty njamógu se pśewześ.
xx
download wupisanja

wótzamknjony - 25.9.2017 – Wupisanje městna: archiwaŕ/archiwarka ze znajobnosćami na pólu IT

W Serbskem kulturnem archiwje (SKA) pśi Serbskem instituśe w Budyšynje dej se wobsajźiś ku 1. januaru 2018 połne městno

archiwara/archiwarki ze znajobnosćami na pólu IT.


Myto se płaśi pó TV-L (E 9), jolic až su wósobinske wuměnjenja dopołnjone.

Serbski kulturny archiw jo jadnučki zjawny archiw za sorabistiske archiwalije a zběrki. W jogo wobstatkach su akty serbskich towaristwow a institucijow, zawóstajeństwa, rukopise, muzikalije, wurězki z casnikow, plakaty, fotografije a zukowe a filmowe dokumenty. Gromaźe ze Serbskeju centralneju biblioteku jo Serbski kulturny archiw wótźělenje Serbskego instituta.

Śěžyšća nadawkow:
 • archiwariske pśistupnjenje aktow a drugich medijow (zukowe, filmowe a fotowe objekty)‎
 • pśigótowanje metadatow za datowe banki we wobcerku archiwa‎
 • IT-administracija, wótwardowanje softwary a zagronitosć za wótběgi digitalizacije w archiwje a bibliotece kaž teke sobustatkowanje pśi dalejwuwijanju online-pśistupa (webowy portal) a glědajucy na nastupnosći IT-infrastruktury‎
 • wobźěłowanje napšašowanjow na archiw a póraźowanje wužywarjow archiwa‎
 • wótwardowanje wobstatkow archiwa a zwopšawdnjenje zawěsćeńskich napšaw‎

Pominanja:
 • wótzamknjone wukubłanje na fachowej wusokej šuli na póli archiwnistwa abo pśisłušne fachowe znaśa, ako wótpowěduju pśedstajenju pówołanja
 • wukubłanje abo funděrowane znaśa na póli programěrowanja, kalkulacije w tabelach (Excel) a webowego designa
 • znaśa na póli metodow digitalizacije a registrěrowanja metadatow
 • dobre znaśa serbskeje a nimskeje rěcy
 • zakładne znaśa wó serbskej kulturje a serbskich stawiznach
 • angažěrowany, samostatny a na cel a serwis wusměrjony stil źěłanja
 • zwólnosć se wobźěliś na napšawach dalejkubłanja‎

Pśi samskich zamóžnosćach glěda se w prědnem rěźe na śěžkobrašne.

Pisma wó pśistajenje mógu se zapódaś gromaźe ze zwuconymi pódłožkami (tabelariski žywjenjoběg, kopije wopismow, pśedstajenje pówołańskego wuwiśa) do 20.10.2017 na direktorat Serbskego instituta, Dwórnišćowa 6, D-02625 Budyšyn, si@serbski-institut.de. Móžo se teke źiwaś na procowanja, ako dojdu pózdźej, gaž njejo městno hyšći wobsajźone.
xxx
Download wupisanja

wótzamknjony - 25.9.2017 – Wupisanje městna: sobuźěłaśeŕ/sobuźěłaśerka za wědomnostne pśeźěłanje datow

Pśi Serbskem instituśe w Budyšynje dej se wobsajźiś k 1. januaru 2018 połne městno

sobuźěłaśerja/sobuźěłaśerki za wědomnostne pśeźěłanje datow.


Myto se płaśi pó TV-L (E13), jolic až wósobinske wuměnjenja su dopołnjone.

Nadawki:
 • sobuźěło na slěźarskich projektach instituta
 • awtomatiske pśeźěłanje rěcy/wugódnośenja z metodami korpusoweje linguistiki (inkluziwnje statistiki a wizualizěrowanja)
 • wuwijanje IT-programow a IT-rědow (na pś. za wugódnośenje anotěrowanych korpusow)
 • sobustatkowanje na natwari slěźarskeje infrastruktury
 • sobustatkowanje na procesach digitalizěrowanja a na natwari a funkcioněrowanju portala za prezentěrowanje sorabistiskeje wědy

Wuměnjenja za pśistajenje:
 • wótzamknjony wótpowědny wusokošulski studium na póli informatiki abo kompjuteroweje linguistiki
 • nazgónjenja pśi programěrowanju, na pś. w rěcach Perl/Python a Java
 • zajm za zgromadne źěło w interdisciplinarnych projektach digitalnych humanistiskich wědomnosćow
 • zwólnosć se dalej kwalificěrowaś, źěłaś w serbskorěcnem wobswěśe a nawuknuś górno- abo dolnoserbšćinu
 • zwólnosć, we wobgranicowanej měrje se wobźěliś na wótwardowanju bazisoweje IT
 • wjelgin dobre analytiske zamóžnosći, markantne zamóžnosći komunikacije a zamóžnosć do teamowego źěła

Znaśa na pólu źěłabnosći z tekstowymi korpusami, kótarež su reprezentěrowane w XML a nazgónjenja pśi źěle z korpusowymi rědami su na lěpšynu, rowno tak znaśa górno- abo dolnoserbšćiny abo drugeje pódwjacornosłowjańskeje rěcy.
Serbski institut póbitujo dynamiske, wjelebocne pólo źěłabnosći, kótarež jo póstajone wót duchnowědomnostnego slěźenja. Pśi instituśe dajo wěcej sobuźěłaśerjow z wótpowědnymi znaśami, ako su zabrane z IT-nadawkami. How wupisane městno jo zapśěgnjone do teje kupki.

Pśi samskich zamóžnosćach glěda se w prědnem rěźe na śěžkobrašne.

Pisma wó pśistajenje mógu se zapódaś gromaźe ze zwuconymi pódłožkami (tabelariski žywjenjoběg, kopije wopismow, pśedstajenje pówołańskego wuwiśa) do 20. 10. 2017 na direktorat Serbskego instituta, Dwórnišćowa 6, D-02625 Budyšyn, si@serbski-institut.de. Móžo se teke źiwaś na procowanja, ako dojdu pózdźej, gaž njejo městno hyšći wobsajźone.
xxx
Download wupisanja

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

W cytaŕni biblioteka a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni biblioteki a archiwa pšosymy, na tuchylu płaśece pśedpisy źiwaś. Wó našom hygienowym koncepśe a wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN