Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

SorbLex dolnoserbski – historisko-dokumentěrujucy informaciski system wó słowoskłaźe dolnoserbšćiny (internetowy słownik) (CB)

Pśedmjat togo dłujkodobnego projekta jo wuźěłowanje inowatiwnego wědomnostnego informaciskego systema wó słowoskłaźe (internetowy „słownik“) dolnoserbšćiny. Techniski orientěrujo se pśedewześe na online-wersiji DNWja, jadna pak se wó bytostne dalejwuwiśe. Internet jo pśedwiźony ako primarny medium prezentacije. Z togo rezultěrujuce móžnosći pśigótowanja informacijow a jich zwobraznjenja se w koncepciji tak daloko ako móžno wobmysluju. Projekt co prědny raz wšykne dotychměst wózjawjone (za słowoskład relewantne) inwentarizacije a wopisowanja (słowniki, lisćiny słow) a cełe pśistupne pismojstwo wugódnośiś a, gromaźe z nowym leksikografiskim wopisanim, zwjasć we wobšyrnem, polyfunkcionalnem a polyakcesiwnem informaciskem systemje wó dolnoserbšćinje. Planowane pśedstajenje dolnoserbskego słowoskłada pśedwiźi, až źiwa se mimo alfabetiskeje struktury pśistupa teke na primarnje rěcy-imanentne rowniny rozrědowanja. Pśi tom změjo wósebnje słowna (słowotwórbna) familija swój wuznam. Wušej togo jo teke onomasiologiski pśistup k datam pśedwiźony. Mimo togo zwěžo informaciski system wó słowoskłaźe kakosći historiskego słownika z tymi synchroniskego wopisanja źinsajšnego słowoskłada.
Dokulaž njamóžo se projekt jano z Chóśebuskim rěcywědnym zakładnym personalom zrealizěrowaś, wótwisujotej póstupowanje a planowanje bytostnje wót wuspěcha pśi nawabjenju tśeśich srědkow. Toś su se dotychměst jadnotliwe źěłowe pakśiki („module“) definěrowali, kótarež se w ramiku cełkownego projekta koncipěruju a pśewjeduju, mógu pak organizatoriski a financielnje dosć samostatne byś (na pśikład ako wósebne projekty z tśeśich srědkow).

Wažnjejša materialna baza planowanego słownika buźo z kompjuterom cytajobny Tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy , kótarež se tuchylu rozšyrja wó „historiske wótźělenje“ (teksty do 1848) a wó korpus dolnoserbskich dialektow. Za pśigótowanje pśedewześa su se wušej togo wuźěłali resp. spśigótowali we wšakich projektach dalšne resurse:

projektowe sobuźěłaśerje: dr. Hauke Bartels (nawjedowanje), dr. Fabian Kaulfürst , Marcin Szczepański

Cełkowne pśedewześe jo w zakładach wopisane w:
Bartels, Hauke: Zur Konzeption eines historisch-dokumentierenden Wortschatz-Informationssystems des Niedersorbischen. Pläne zur Behebung eines drängenden Forschungsdesiderats. In: Kempgen, S.; Wingender, M.; Franz, N.; Jakiša, M. (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress, Minsk 2013. (= Die Welt der Slaven. Sammelbände • Sborniki 50). München-Berlin-Washington/D.C.: Otto Sagner 2013, 37-46.

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin