Tekstowy korpus maminorěcneje (dialektalneje) dolnoserbšćiny (projekt z tśeśich srědkow, załožba VolkswagenStiftung)

Aby se dolnoserbšćina kradu dokumentěrowała, jo notne, aby se wobšyrny tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy wudopołnjał z korpusom dialektalneje dolnoserbšćiny. Toś jo se we wjelikej měrje (wěcej nježli 100 góźin) nagrawało a transkriběrowało, aby se napórał tekstowy a audiowy korpus (powědaneje) dialektalneje dolnoserbšćiny.
Śěžyšćo źěłabnosći w nejžpjerwjej pśizwólonej pilotowej fazy (oktober 2010 do februara 2013) jo było nowonagrawanje, transkriběrowanje nagraśow kaž teke testowanje źěłowych wótběgow a metodiki. Głowna faza projekta jo se wótměła wót měrca 2013 do kóńca 2015. Audiowe dataje a transkripty su pśišli do DoBeSowego archiwa. Wót 2017 su wóne teke pśistupne pśez internetowy bok dolnoserbski.de.

Projekt jo se do 2015 financěrował wót załožby VokswagenStiftung we wobłuku tencasneje spěchowańskeje iniciatiwy “Dokumentacija wobgrozonych rěcow.


Wuslědki

Hauke Bartels & Kamil Thorquindt-Stumpf: Ein neues Ton- und Textarchiv des muttersprachlich-dialektalen Niedersorbischen. In: Lětopis 60 (2013) 1, b. 39–60.

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Marcin Szczepański, Jan Měškank, Kamil Thorquint-Stumpf,