Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Tekstowy korpus maminorěcneje (dialektalneje) dolnoserbšćiny (projekt z tśeśich srědkow, załožba VolkswagenStiftung)

Aby se dolnoserbšćina kradu dokumentěrowała, jo notne, aby se wobšyrny tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy wudopołnjał z korpusom dialektalneje dolnoserbšćiny. Toś jo se we wjelikej měrje (wěcej nježli 100 góźin) nagrawało a transkriběrowało, aby se napórał tekstowy a audiowy korpus (powědaneje) dialektalneje dolnoserbšćiny.
Śěžyšćo źěłabnosći w nejžpjerwjej pśizwólonej pilotowej fazy (oktober 2010 do februara 2013) jo było nowonagrawanje, transkriběrowanje nagraśow kaž teke testowanje źěłowych wótběgow a metodiki. Głowna faza projekta jo se wótměła wót měrca 2013 do kóńca 2015. Audiowe dataje a transkripty su pśišli do DoBeSowego archiwa. Wušej togo deje w pśichodnosći byś pśistupne teke pśez internetowe boki Chóśebuskeje wótnožki dolnoserbski.de. Toś ta sekundarna prezentacija spśistupnijo se 2016.

Projekt jo se do 2015 financěrował wót załožby VokswagenStiftung we wobłuku spěchowańskeje iniciatiwy "Dokumentacija wobgrozonych rěcow (DoBeS.) Projekt z tśeśich srědkow jo se kóńc 2015 zakóńcył. Wěste doźěła, na pśikład wobspomnjone integrěrowanje datow do boka dolnoserbski.de, se teke tuchylu wótměwaju.

Publikacije wó projekśe:</b> Hauke Bartels & Kamil Thorquindt-Stumpf: Ein neues Ton- und Textarchiv des muttersprachlich-dialektalen Niedersorbischen. In: Lětopis 60 (2013) 1, b. 39–60.


projektowe sobuźěłaśerje/sobuźěłaśerki: </b>Dr. Hauke Bartels (cełkowne wjeźenje), Kamil Stumpf (sobuźěło a koordiněrowanje do septembra 2013), Marcin Szczepański (koordiněrowanje wót oktobra 2013, Jan Měškank; pśi nagrawanjach su wobźělone dalšne wósoby.

Zgromadna medijowa powěźeńka Serbskego instituta (wótnožka Chóśebuz) a załožby VolkswagenStiftung

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin