4. zmakanje seśi młodych akademikarjow-sorabistow

termin: 30.06.2023 - 01.07.2023
Městno zarědowanja: Budyšyn

Serbski institut pśepšosujo stwórty raz wědomnostny dorost na wuměnu. We fokusu zmakanja stojtej interdisciplinarna wuměna a mjazsobne póznawanje slěźaŕkow a slěźarjow, kenž se ze Serbami zaběraju z regionalnego abo specifiski tematiskego wiźenja abo kenž take źěło planuju.

Dwa dnja změju wobźělnice a wobźělniki góźbu, aby swóje slěźenja pśedstajali a diskutěrowali. Witane su pśinoski ze wšakich wědomnostnych pśedmjatow, z rěcywědy, kulturnych wědomnosćow a stawiznow rowno tak ako z transdisciplinarnych pśedewześow z pśirownujucych mjeńšynowych slěźenjow abo z wobłuka digital humanities. Chtož co swój slěźaŕski projekt prezentěrowaś (na pś. bachelorske, masterske, magisterske resp. doktorske źěło abo post-doc-projekt), daś zapódajo pšosym nacerjenje swójogo źěła (maksimalnje jaden bok A4) gromaźe z krotkim žywjenjoběgom (inkl. informacije wó wědomnostnem pśedmjaśe, městnosći statkowanja a tuchylnego śěžyšća źěłabnosći).

Mimo togo ma zmakanje k tomu pśinosowaś, wó sebjerozměśu sorabistiskeje seśi rozmyslowaś. Comy wó wuměnjenjach a perspektiwach interdisciplinarnego zgromadnego źěła diskutěrowaś. Naraźenja za diskusijne gromady su wósebnje witane!

Zmakanje wótmějo se w górno- a dolnoserbskej, nimskej a engelskej rěcy.

Wótběg:

Za pśedstajenje projekta jo maksimalnje 30 minutow inkl. diskusije pśedwiźonych. Dokradnjejše wó wopśimjeśu a wó moderaciji jadnotliwych sekcijow wótgłosujo se pó pśizjawjenju. Organizěrowanje pśewzeju sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśerje Serbskego instituta gromaźe ze zajmcami seśi. Wobgranicowana licba dermotnych pśenocowanjow stoj k dispoziciji. Ewentuelne jězdne wudanki njamógu se narownaś.

Update:

Zespominanje zmakanja jo wózjawjone w informaciji wót 5. julija 2023