helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Internetowy bok wó dolnoserbskem pšawopisu a źěłabnosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije
Hynac ako górnoserbšćina njama dolnoserbšćina pšawopisny słownik. W źěłowej praksy Dolnoserbskeje rěcneje komisije (DSRK), kótaruž koordiněrujo južo žedne lěta Serbski institut (Chóśebuska wótnožka, Fabian Kaulfürst), stej se wujawiłej dwa problema: K prědnemu su pšawopisne regule jano w njedosegajucej měrje znate. K orientaciji słužytej drje na jadnom boce Dolnoserbsko-nimski słownik M. Starosty (1999) a DNW, śišćane knigły pšawidłow (Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln ) wót M. Starosty pak su južo lěta dłujko zrozpśedawane. K drugemu jo było běžne źěło DSRK w zjawnosći mało prezentne a wobzamknjenja komisije njejsu byli niźi koherentnje pśedstajone. Zaprědka jo było wótmyslone, wózjawiś wobzamknjenja komisije slědnych lět zwenka źěłowego plana („pśipódla“) same za se. To pak njejo było praktikabelne, wósebnje dla notnego spleśenja z płaśecymi pšawidłami. Togodla jo se dejał zrownju zakładny spis regulow redakcionelnje pśeźěłaś a wótnowotki wózjawiś.
Pódla redakcionelnego a techniskego pśigótowanja relewantnych wobzamknjenjow komisije jo se pśewjadła retrodigitalizacija górjejce pomjenjonych regulowych knigłow, daty su se techniski a redakcionelnje wobźěłali. (Bliše informacije wó tom se namakaju na internetowem boce.) Wušej togo su se wobzamknjenja komisije a spis płaśecych pšawidłow systematiski spletali a pó źělach z wujasnjujucymi komentarami wudopołnjowali. Wobzamknjenja DSRK su se pśistupnili tematiski a chronologiski rědowane. – F. Kaulfürst jo był zagronity wósebnje za wopśimjeśowu redakciju, M. Szczepański za wobźěłanje datow a programěrowanje internetowych bokow. Źěła na dwójorěcnem (dolnoserbsko-nimskem) internetowem boce su byli kóńc 2014 do dalokeje měry wótzamknjone. Wózjawił jo se bok kóńc februara 2015 pśez rěcny portal Chóśebuskeje wótnožki pód adresu dolnoserbski.de/dsrk.

projektowej sobuźěłaśerja: dr. Fabian Kaulfürst , Marcin Szczepański

biblioteka zasej za wupóžycenje wótcynjona / cytaŕnja a archiw stwórtk wótcynjonej

Za wupóžycenje a slědkdaśe materialijow jo biblioteka wót pónjeźele do srjody wót zeger 10 do 14 a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjona.
Cytaŕnja a archiw stej stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjonej, ale jano z pśizjawjenjom do togo.

Myto Miny Witkojc 2020

Wutšobnje gratulěrujomy našomu dłujkolětnemu sobuźěłaśerju a kolegoju Manfredoju Starosće k pósćenju myta Miny Witkojc kraja Bramborskeje! Źěkujomy se za lěta płodnego zgromadnego źěła, źož jo na kóńcu teke nastał cesto wužywany Nimsko-dolnoserbski słownik ako zakład za znaty rěcny portal www.dolnoserbski.de .

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN