helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Internetowy bok wó dolnoserbskem pšawopisu a źěłabnosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije
Hynac ako górnoserbšćina njama dolnoserbšćina pšawopisny słownik. W źěłowej praksy Dolnoserbskeje rěcneje komisije (DSRK), kótaruž koordiněrujo južo žedne lěta Serbski institut (Chóśebuska wótnožka, Fabian Kaulfürst), stej se wujawiłej dwa problema: K prědnemu su pšawopisne regule jano w njedosegajucej měrje znate. K orientaciji słužytej drje na jadnom boce Dolnoserbsko-nimski słownik M. Starosty (1999) a DNW, śišćane knigły pšawidłow (Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln ) wót M. Starosty pak su južo lěta dłujko zrozpśedawane. K drugemu jo było běžne źěło DSRK w zjawnosći mało prezentne a wobzamknjenja komisije njejsu byli niźi koherentnje pśedstajone. Zaprědka jo było wótmyslone, wózjawiś wobzamknjenja komisije slědnych lět zwenka źěłowego plana („pśipódla“) same za se. To pak njejo było praktikabelne, wósebnje dla notnego spleśenja z płaśecymi pšawidłami. Togodla jo se dejał zrownju zakładny spis regulow redakcionelnje pśeźěłaś a wótnowotki wózjawiś.
Pódla redakcionelnego a techniskego pśigótowanja relewantnych wobzamknjenjow komisije jo se pśewjadła retrodigitalizacija górjejce pomjenjonych regulowych knigłow, daty su se techniski a redakcionelnje wobźěłali. (Bliše informacije wó tom se namakaju na internetowem boce.) Wušej togo su se wobzamknjenja komisije a spis płaśecych pšawidłow systematiski spletali a pó źělach z wujasnjujucymi komentarami wudopołnjowali. Wobzamknjenja DSRK su se pśistupnili tematiski a chronologiski rědowane. – F. Kaulfürst jo był zagronity wósebnje za wopśimjeśowu redakciju, M. Szczepański za wobźěłanje datow a programěrowanje internetowych bokow. Źěła na dwójorěcnem (dolnoserbsko-nimskem) internetowem boce su byli kóńc 2014 do dalokeje měry wótzamknjone. Wózjawił jo se bok kóńc februara 2015 pśez rěcny portal Chóśebuskeje wótnožki pód adresu dolnoserbski.de/dsrk.

projektowej sobuźěłaśerja: dr. Fabian Kaulfürst , Marcin Szczepański

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

W cytaŕni biblioteka a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni biblioteki a archiwa pšosymy, na tuchylu w našom domje płaśece pśedpisy źiwaś. Wó našom hygienowym koncepśe a wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN