Blühender Apfelbaum auf einer Streuobstwiese in der Lausitz © SI (2022)
Budyšyn
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšyn
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Chóśebuz
+49 355 486448-0
Foto von dr. Fabian Kaulfürst
SobudŸì³aæer / sobusta³ Serbskeho Instituta z.t.

dr. Fabian Kaulfürst

wjednik rěcywědnego wótźělenja

e-mail: fabian.kaulfuerst@serbski-institut.de


Wobłuki źěłabnosći

 • leksikografija
 • korpusowa linguistika
 • historiska rěcywěda
 • dialektologija
 • frazeologija
 • fonetika/fonologija
 • rěcne wobradowanje
 • lěśojski kurs za serbsku rěc a kulturu


ProjektyVita

  • 1998–2004 studij sorabistiki, politologije a nabóžninstwa na uniwersiśe w Lipsku
  • 2004–2008 doktorand w Serbskem instituśe
  • wót 2008 wědomnostny sobuźěłaśeŕ we wótnožce za dolnoserbske slěźenja w Chóśebuzu
  • 2010 zašćitowanje disertacije Studije k rěči Michała Frencla na uniwersiśe w Lipsku
  • wót 1. januara 2024 wjednik rěcywědnego wótźělenja


CłonkojstwoPublikacije (wuběrk)

Knigły

Online-publikacije a online-wuslědki projektow

Nastawki

 • Listaj Johannesa Jacobæija. Stawizniske a rěčespytne dohlady. W: Lětopis 68 (2021) 2 (w śišću), (gromaźe z Lubinu Malinkoweju).
 • Das Zossener niedersorbische/wendische Taufgebet von 1543. W: Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 73 (2021) (w śišću).
 • Das Monitoring des sorbischen Schrifttums Grundlagen und erster Jahresbericht eines neuen Forschungsvorhabens. W: Lětopis 68 (2021) 1, b. 77–136 (gromaźe z Hauke Bartelsom, Marcinom Szczepańskim, Sonju Wölkoweju)
 • Witold Taszycki und die Sorabistik. W: LingVaria XVI (2021) 1, b. 247–252.
 • Awdijowy korpus maminorěcneje dolnoserbšćiny ako žrědło za pśeslěźowanje dolnoserbskeje dialektalneje frazeologije. W: Słowiańska frazeologia gwarowa II. Kraków 2020, b. 149–161.
 • Pśinosk k dolnoserbskej ortoepiji na zakłaźe projekta awdijowych datajow za nimsko-dolnoserbski internetowy słownik. W: 66 (Lětopis) 1, b. 3-41. Budyšyn 2019.
 • Wo internej rěčnej politice w Serbskim instituće. W: Rozhlad 69 (2019), 9, b. 22–24 (gromaźe z Hauke Bartelsom)
 • Dolnoserbska frazeologija. Aktualna źěłabnosć mjazy rewitalizaciju rěcy a historiskeju frazeologiju. W: Rak, Maciej; Sikora Kazimierz (Red.): Słowiańska frazeologia gwarowa. Kraków: Księgarnia Akademicka 2016 (Biblioteka “LingVariów”, 23 ), b. 65–73.
 • Bokfajfa pśi prangelu. Rěcne wósebnosći tekstowu z Hažowa . W: Schule für niedersorbische Sprache und Kultur (Hg.): Schlagwort Wendisch. Historische Tondokumente sorbischer / wendischer Kultur, Chóśebuz, 2016, b. 49–62. (serbska wersija)
 • Die Bokfajfa (Backpfeife) am Prangel. Sprachliche Besonderheiten zweier wendischer Texte aus Hažow/Haasow. W: Schule für niedersorbische Sprache und Kultur (Hg.): Schlagwort Wendisch. Historische Tondokumente sorbischer / wendischer Kultur, Cottbus, 2016, b. 49–62. (nimska wersija)
 • Baba, badak, bubenki. Pór słow wó rěcy na Górach. W: Adam, Horst; Dawmowa, Adelheit, Hustetowa, Ingrid: Serbska pratyja 2017, Budyšin 2016, b. 34 sl.
 • Nowe rěcne rumy a kak se w nich powěda. Górno- a dolnoserbšćina we Facebooku?. W: Schulz Jana/Ćorić, Božo (Hgg.): Słowjanske spisowne rěče a medije. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow, Budyšin 18.–21.6.2014. Budyšin 2015 (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts, 25) , S. 15–23, S. 174–182
 • Tropy, taški, tykańce. Turnow a jogo narěc. W: Adam, Horst, Dawmowa, Adelheid, Hustetowa, Ingrid, Serbska pratyja 2016, Budyšyn/Bautzen: LND, 2015.
 • Praktyczny przewodnik po korpusie języka dolnołużyckiego. W: Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich / Red. Milena Hebal-Jezierska. Warszawa: 2014, b. 67–75.
 • Praktyczny przewodnik po korpusie języka górnołużyckiego. W: Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich / Red. Milena Hebal-Jezierska. Warszawa: 2014 b. 76–81.
 • Kunja, kšet a karona. Pór smužkow wó Depš(ć)ańskej serbšćinje. W: Serbska pratyja 2015. Budyšyn: 2014, b. 54–57.
 • Dolnoserbske pśisegi. W: Rozhlad 63(2013)7/8, b. 62–63.
 • Źož se drasta pełka, kokošy maju šnepace a źuwća werduju tejki. Pór słowkow wó Drjejcańskej narěcy. W: Serbska pratyja 2014, Budyšyn: 2013, b. 40–42.
 • Dolnoserbska Biblija w tśich redakcijach. Pśinosk k wuwiśeju dolnoserbskeje pisneje rěcy. In: Pytannja sorabistyky = Prašenja sorabistiki. Materialy XIII Mižnarodnogo sorabistyčnogo seminaru 7.–8. žovtnja 2010 r. L’viv; Budyšyn: LNU imeni Ivana Franka; Serbs’kyj instytut, 2012, b. 73–104.
 • Dialektalny słowoskład w Mukowem Słowniku dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. W: Lětopis 59(2012)2, b. 77–104.
 • Źož teškam cynkory šmekuju. Pór smužkow wó rěcy w Brjazynje. W: Serbska pratyja 2013, Budyšyn: 2012, b. 38–41.
 • Źož prosarjam kromicku dawaju. Rěcny mósćik do Mósta. W: Pratyja 2012, Budyšyn, 2011, b. 44–49.
 • Google, knigły a sorabistika. W: Rozhlad 62(2011)5, b. 18 f.
 • Michał Frencel und sein Postwitzscher Tauff-Stein. W: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Enke, R., Probst, B. (Hrsg.), via regia – 800 Jahre Bewegung und Begegnung. Katalog zur 3. Sächsischen Landesausstellung. b. 329 f.
 • Eksemplar lažy w Americe. W: Rozhlad 61(2010)11, b. 17 f
 • Delnjoserbšćina. W: Lutki. Za staršich a dźěći (2010)2, b. 7 f.
 • Die Sprachen der Lausitz. W: Lutki. Za starjejšych, źiśi a wótkubłarki (2010)2, b. 7 f.
 • Hódančka w tekstach 17. a 18. lětstotka. W: Protyka 2011. Budyšyn: LND, 2010, b. 124 f.
 • Kšet abo škret?. W: Pratyja 2011. Budyšyn: LND, 2010.b. 43–46.
 • Pódgódnośony słownik. W: Pratyja 2010. (red. Gregor Wieczorek, Adelheid Dawmowa, Bernd Melcher, Torsten Mak). Budyšyn: LND, 2009, b. 105 sl.
 • Pśed 300 lětami prědny raz śišćany. Dolnoserbski Nowy Testament. W: Rozhlad 59(2009)8, b. 286–288.
 • Nimska leksika w dolnoserbskich pśisegach 16.–18. stolěśa. W: Dialog kultur V. Mezinárodní vědecká slavistická konference (ed. Oldřich Richterek, Miroslav Půža). Ústí na Orlicí: Oftis, 2009, CD Rom.
 • Dolnoserbska wikipedia. W: Rozhlad 58(2008)2. – b.70
 • Kniha wo serbskim interneće. W: Rozhlad 58(2008)4. – S.145
 • Wěda na wiki!. W: Rozhlad (2007)1, b. 1
 • Na wopominanje. Pětr Młónk. Rozhlad (2007)2, b. 78–80.
 • Gemeinschaft fern der Heimat. In: Im Zeichen des Lindenblatts. Budyšin, Domowina: 2007, b. 24–25.
 • Sorabistiske dźěło Leonida Iwanowiča Rojzenzona (1920–1977). W: Pytannja sorabistyky = Prašenja sorabistiki. . red. V. Motornyj, D. Šoľce. Lwiw, Budyšyn, 2006.
 • Wuwiće grafiki w spisach Michała Frencla. W: Rozhlad 56(2006)6, b. 237–239.
 • Epistle a sćenja z lěta ? W: Pomhaj Bóh 56(2006)6.
 • Wliw młodogramatiskeje šule na Arnošta Muku (1854–1932) a jeho delnjoserbsku rěčnicu z lěta 1891. W: BraSlav (2005)3, Bratislava.
 • Kóńcowka -s < *-si w 2. wós. sg. prez. dolnoserbskeju kontinuantowu atematiskeju werbowu *věděti, *(j)ědti. W: Sorapis 5. – b. 56–61.
 • Rock- und Popmusik bei den Sorben. W: Hose, S., Zeitmaschine Lausitz. 7. Raum-Erfahrungen – Leben in der Lausitz = Nazhonjenja z rumom. Nazgónjenja z rumom. Drježdźany. b. 89–93.
 • Studije k rěcy Kita Fryca Stempla. Lipsk: 2003 (magisterske źěło, manuskript).
 • Negacija we wobłuku hornjoserbsko-němskeho rěčneho kontakta. W: Sorapis 4. – b. 4–26.
 • Wojowanje wo serbske šule a forum w Internecach. Analyza. W: R 53(2003)8, b. 290–293 a 53(2003)9, b. 326 sć.
 • Rěcne wósebnosći Kita Fryca Stempla. W: Sorapis (2002)3. – b.90–118.
 • Sorbspirit. Multimedialna prezentacija Serbow. Budyšyn: 2002 (sobuawtorstwo).
 • Rěcne pśirownańko – Genovefa M. Hórnika a A. Haußiga. W: Sorapis (2001)2. – b.54–68.
 • Serbske rybarstwo w Błótach w historiskim času jako wotsćin dohistoriskich wobstejnosćow. W: Sorapis (2000)1. – b.109–120.

Recensije a rozpšawy

 • Martin, Jens; Krausch, Heinz-Dieter: Słownik dolnoserbskich zelowych, gribowych a lišawowych mjenjow. Wörterbuch der niedersorbischen/wendischen Pflanzen-, Pilz und Flechtennamen. Rangsdorf: Natur+Text 2020. W: Lětopis 68 (2021) 2 bzw. 69 (2022) 1 (w śišću).‎‎
 • Martin, Jens; Krausch, Heinz-Dieter: Słownik dolnoserbskich zelowych, gribowych a lišawowych mjenjow. Wörterbuch der niedersorbischen/wendischen Pflanzen-, Pilz und Flechtennamen. Rangsdorf: Natur+Text 2020. W: Rozhlad 71 (2021) 7/8 (w śišću).
 • Richard Bígl: Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby, Praha 2019. W: Lětopis 67 (2020) 2, S. 126–137.
 • Richard Bígl: Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování (= Acta Universitatis Carolinae. Philologica monographia; 167). Praha, Karolinum, 2013. In: Lětopis 61(2014)2. S. 151–156
 • Sonja Wölkowa: Gregoriusowe kěrlušowe knižki a jich pozicija mjez najstaršimi hornjoserbskimi rěčnymi pomnikami. Serbski institut: Budyšin, 2007 (= Mały rjad Serbskeho instituta; 10). W: Lětopis 55(2008)1, b. 153-157.
 • Přispomnjeća k spisej “Aufbruch in den Text. Bericht zur freien Schriftprobe im zweiten Schuljahr Sorbisch und Deutsch.” W: Serbska šula 4(2007), 116–119.
 • Praktiski dolnoserbsko-pólski móst. W: Rozhlad 56(2006)10/11, b. 396–398. (Wó: Leszczyński, R., Praktyczny słownik dolnołużycko-polski. Praktiski dolnoserbsko-pólski słownik, Budyšyn 2005.)
 • Rec.: Rěč a identita. W: Rozhlad 56(2006)12, b. 448–451.
 • Cas casnika a casnikarjow. W: Rozhlad. Budyšyn 54, 9. – b. 342–343. (Wó: Brandtowa, Christa : Casnikowa cytanka 1848–1899. Budyšyn 2000. a Brandtowa, Christa : Casnikowa cytanka 1900–1933. Budyšyn 2001.)