Dolnoserbske pismojstwo – inwentarizacija, pśigótowanje, spśistupnjenje a wugódnośenje

Jadna se wó jaden źěł (modul 3) projekta “Digitalny portal ku serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam“.

Dolnoserbske pismojstwo jo wažny źěł serbskego kulturnego derbstwa. Pśi tom su teksty wažne same na se: Nanejmjenjej pó źěłach jadna se wó twóŕby, kótarež su teke źinsa zajmne za cytanje, a mógu toś tšochu zarownaś aktualnu njedosć dolnoserbskeje literatury. Mimo togo mógu słužyś pókšacowanym za rěcne dalejkubłanje. K drugemu wopśimjeju teksty (ako historiske žrědła) wědu – na pś. wó wósobach, pśitomnostnych tšojenjach, kulturnej praksy – a słowa w bogatej licbje, kótarež su doněnta jano pó źěłach namakali swóju drogu do słownikow. Toś ten modul wopśimjejo z tym napšawy za wobšyrnu dokumentaciju a pśistupnjenje dolnoserbskego pismojstwa z digitalnje pódpěrowanymi a pó źěłach inowatiwnymi metodami. Pśedwiźone su: scannowanje, wótpisowanje a dalšne pśigótowanje tekstow, pśistupnjenje jich wopśimjeśa a z tym pśistupnjenje tekstoweje wědy kaž teke inwentarizacija doněnta njeregistrěrowaneje a njewopisaneje leksiki. To slědne dej se wiźeś ako wažne wuměnjenje za wopisanje stawiznow dolnoserbskeje rěcy, ale zrazom zmóžnijo doglěd do bogatego słowoskłada dolnoserbšćiny.

Což koncepciju a wopśimjeśe nastupa, zepěra se modul mjazy drugim na wuslědki bramborskeje naměstneje napšawy “Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće“, źěł projekta “Koncepcija a wuźěłanje dolnoserbskeje digitalneje biblioteki bazěrujuceje na korpusowych tekstach” (wót oktobra 2019 až do decembra 2021; rezultaty: dolnoserbski.de/biblioteka, dolnoserbski.de/korpus). Na jadnom boce zdigitalizěruju a spśigótuju se w projekśe nowe teksty, na drugem boce pódłymijotej se wobźěłowanje a analyza cełkownego dolnoserbskego pismojstwa, aby se zgromaźona wěda spśistupniła pó móžnosći wobšyrnje a mimo barjerow. Wšake formy rěcnych resursow (na pś. digitalne słowniki) dejali se na tu wašnju wobogaśiś.

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Joanna Szczepańska , Marcin Szczepański, Katja Atanasov, Marek Slodička, Fabian Kaulfürst, Svetlana Janowitz

Spěchowarje

Logo von
Logo von