helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Pówušenje kwality za dolnoserbsku pšawopisnu kontrolu: Rozšyrjenje zakłada datow I (projekt z tśeśich srědkow) (CB)


Južo 2015 jo se naźěłała prědna wersija datoweje bazy za aplikaciju pšawopisneje kontrole za dolnoserbšćinu, kótaraž jo se mjaztym pśistupniła. Zakład datow za wuwiśe jo był DNW . Za rozšyrjenje zapśimjetego słowoskłada a stakim za pólěpšenje wugbałosći wótpowědnych aplikacijow ma se datowa baza nejpjerwjej rozšyriś wó słowoskład dolnoserbsko-nimskego słownika (Starosta 1999) (faza I). Toś ta a dalšne móžne fazy wutwari maju se sfinancěrowaś we wobłuku inciatiwy za zmócnjenje serbskosći w „nowych medijach“, kótaruž koordiněrujo tuchylu Załožba za serbski lud a kótaruž njaso rěd serbskich institucijow – mj. dr. Serbski institut (pśir. modul „referencnej korpusa“ ). Njeglědajucy na generelne pśizwólenje srědkow jo móžno, až móžo se glědajucy na formelne zadory (financěrowańske směrnice za sakske financne srědki) akle 2017 zachopiś z toś tymi napšawami, ako se póśěguju na dolnoserbšćinu.

wobźěłaŕ: Marcin Szczepański

Myto Miny Witkojc 2020

Wutšobnje gratulěrujomy našomu dłujkolětnemu sobuźěłaśerju a kolegoju Manfredoju Starosće k pósćenju myta Miny Witkojc kraja Bramborskeje! Źěkujomy se za lěta płodnego zgromadnego źěła, źož jo na kóńcu teke nastał cesto wužywany Nimsko-dolnoserbski słownik ako zakład za znaty rěcny portal www.dolnoserbski.de .

biblioteka zasej za wupóžycenje wótcynjona / archiw dale zacynjony

Serbska centralna biblioteka jo wót 12.5.2020 zasej wótcynjona, ale jano za wupóžycenje a slědkdaśe materialijow.

Serbski kulturny archiw wóstanje hyšći dalej zacynjony.

Změnjony wótwórjeński cas: wót pónjeźele do stwórtka wót zeger 10 do 14.
Digitalne póbitowanja su pód rubriku biblioteka & archiw pśistupne.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN