Projektowy modul „Referencnej korpusa – wutwórjenje referencneju korpusowu ze zawěsćonej kwalitu za dolno- a górnoserbsku pisnu rěc pśibytnosći ako zakład za wuwijanje rěcnych resursow“ (projekt z tśeśich srědkow)

Wót Załožby za serbski lud koordiněrowana a wót rěda serbskich institucijow, mj. dr. wót SI, realizěrowana iniciatiwa za mócowanje prezence serbšćiny w „nowych medijach“ wjeźo k tomu, až zmócnja se pótrjeba spušćobnych za kompjuter cytajobnych a teke kwantitatiwnje wugódnośujobnych dolno- a górnoserbskich rěcnych datow. Institut drje źěła juž wjele lět na natwari wobšyrnych digitalnych tekstowych korpusow, toś te zběrki tekstow pak su k prědnemu pó wědomostnych kriteriumach zestajane (tak jadna se za dolnoserbšćinu wó korpus z głownje „historiskim“ charakterom), kenž njegóźe se bźeze wšogo ako zakład aktualnje pominanych rěcnych resursow. K drugemu njejo se mógła dotychměst dla felujucych (personalnych) mócow za manuelne a/abo techniske kontrole dojśpiś dosegajuca kwalita digitalizatow. Wusoka spušćobnosć pak jo wuměnjenje za wužywanje korpusow za wuwijanje resp. pólěpšowanje pšawopisnych kontrolow, referencnych słowoskładow za wucbne srědki a pódobne.


Na projekśe wobźělone: Marcin Szczepański, Thomas Menzel