helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SorbLex dolnoserbski – historisko-dokumentěrujucy informaciski system wó słowoskłaźe dolnoserbšćiny (internetowy słownik) (CB)

Pśedmjat togo dłujkodobnego projekta jo wuźěłowanje inowatiwnego wědomnostnego informaciskego systema wó słowoskłaźe (internetowy „słownik“) dolnoserbšćiny. Techniski orientěrujo se pśedewześe na online-wersiji DNWja, jadna pak se wó bytostne dalejwuwiśe. Internet jo pśedwiźony ako primarny medium prezentacije. Z togo rezultěrujuce móžnosći pśigótowanja informacijow a jich zwobraznjenja se w koncepciji tak daloko ako móžno wobmysluju. Projekt co prědny raz wšykne dotychměst wózjawjone (za słowoskład relewantne) inwentarizacije a wopisowanja (słowniki, lisćiny słow) a cełe pśistupne pismojstwo wugódnośiś a, gromaźe z nowym leksikografiskim wopisanim, zwjasć we wobšyrnem, polyfunkcionalnem a polyakcesiwnem informaciskem systemje wó dolnoserbšćinje. Planowane pśedstajenje dolnoserbskego słowoskłada pśedwiźi, až źiwa se mimo alfabetiskeje struktury pśistupa teke na primarnje rěcy-imanentne rowniny rozrědowanja. Pśi tom změjo wósebnje słowna (słowotwórbna) familija swój wuznam. Wušej togo jo teke onomasiologiski pśistup k datam pśedwiźony. Mimo togo zwěžo informaciski system wó słowoskłaźe kakosći historiskego słownika z tymi synchroniskego wopisanja źinsajšnego słowoskłada.
Dokulaž njamóžo se projekt jano z Chóśebuskim rěcywědnym zakładnym personalom zrealizěrowaś, wótwisujotej póstupowanje a planowanje bytostnje wót wuspěcha pśi nawabjenju tśeśich srědkow. Toś su se dotychměst jadnotliwe źěłowe pakśiki („module“) definěrowali, kótarež se w ramiku cełkownego projekta koncipěruju a pśewjeduju, mógu pak organizatoriski a financielnje dosć samostatne byś (na pśikład ako wósebne projekty z tśeśich srědkow).

Wažnjejša materialna baza planowanego słownika buźo z kompjuterom cytajobny Tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy , kótarež se tuchylu rozšyrja wó „historiske wótźělenje“ (teksty do 1848) a wó korpus dolnoserbskich dialektow. Za pśigótowanje pśedewześa su se wušej togo wuźěłali resp. spśigótowali we wšakich projektach dalšne resurse:

projektowe sobuźěłaśerje: dr. Hauke Bartels (nawjedowanje), dr. Fabian Kaulfürst , Marcin Szczepański

Cełkowne pśedewześe jo w zakładach wopisane w:
Bartels, Hauke: Zur Konzeption eines historisch-dokumentierenden Wortschatz-Informationssystems des Niedersorbischen. Pläne zur Behebung eines drängenden Forschungsdesiderats. In: Kempgen, S.; Wingender, M.; Franz, N.; Jakiša, M. (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress, Minsk 2013. (= Die Welt der Slaven. Sammelbände • Sborniki 50). München-Berlin-Washington/D.C.: Otto Sagner 2013, 37-46.

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN