helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Tekstowy korpus maminorěcneje (dialektalneje) dolnoserbšćiny (projekt z tśeśich srědkow, załožba VolkswagenStiftung)

Aby se dolnoserbšćina kradu dokumentěrowała, jo notne, aby se wobšyrny tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy wudopołnjał z korpusom dialektalneje dolnoserbšćiny. Toś jo se we wjelikej měrje (wěcej nježli 100 góźin) nagrawało a transkriběrowało, aby se napórał tekstowy a audiowy korpus (powědaneje) dialektalneje dolnoserbšćiny.
Śěžyšćo źěłabnosći w nejžpjerwjej pśizwólonej pilotowej fazy (oktober 2010 do februara 2013) jo było nowonagrawanje, transkriběrowanje nagraśow kaž teke testowanje źěłowych wótběgow a metodiki. Głowna faza projekta jo se wótměła wót měrca 2013 do kóńca 2015. Audiowe dataje a transkripty su pśišli do DoBeSowego archiwa. Wušej togo deje w pśichodnosći byś pśistupne teke pśez internetowe boki Chóśebuskeje wótnožki dolnoserbski.de. Toś ta sekundarna prezentacija spśistupnijo se 2016.

Projekt jo se do 2015 financěrował wót załožby VokswagenStiftung we wobłuku spěchowańskeje iniciatiwy "Dokumentacija wobgrozonych rěcow (DoBeS.) Projekt z tśeśich srědkow jo se kóńc 2015 zakóńcył. Wěste doźěła, na pśikład wobspomnjone integrěrowanje datow do boka dolnoserbski.de, se teke tuchylu wótměwaju.

Publikacije wó projekśe:</b> Hauke Bartels & Kamil Thorquindt-Stumpf: Ein neues Ton- und Textarchiv des muttersprachlich-dialektalen Niedersorbischen. In: Lětopis 60 (2013) 1, b. 39–60.


projektowe sobuźěłaśerje/sobuźěłaśerki: </b>Dr. Hauke Bartels (cełkowne wjeźenje), Kamil Stumpf (sobuźěło a koordiněrowanje do septembra 2013), Marcin Szczepański (koordiněrowanje wót oktobra 2013, Jan Měškank; pśi nagrawanjach su wobźělone dalšne wósoby.

Zgromadna medijowa powěźeńka Serbskego instituta (wótnožka Chóśebuz) a załožby VolkswagenStiftung

biblioteka zasej za wupóžycenje wótcynjona / cytaŕnja a archiw stwórtk wótcynjonej

Za wupóžycenje a slědkdaśe materialijow jo biblioteka wót pónjeźele do srjody wót zeger 10 do 14 a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjona.
Cytaŕnja a archiw stej stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjonej, ale jano z pśizjawjenjom do togo.

Myto Miny Witkojc 2020

Wutšobnje gratulěrujomy našomu dłujkolětnemu sobuźěłaśerju a kolegoju Manfredoju Starosće k pósćenju myta Miny Witkojc kraja Bramborskeje! Źěkujomy se za lěta płodnego zgromadnego źěła, źož jo na kóńcu teke nastał cesto wužywany Nimsko-dolnoserbski słownik ako zakład za znaty rěcny portal www.dolnoserbski.de .

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN