Chóśebuz - 29.01.2024

Dolnoserbske mjenja na boce dolnoserbski.de wótněnta z kórtu

Serwis “Dolnoserbske mjenja” na boce dolnoserbski.de póbitujo wužywarjam wótněnta dalšnu móžnosć, aby se dostali k městnym mjenjam: geografisku kórtu. Tak móžo se lěpjej pśedstajiś rozpśestrěśe dolnoserbskich pomjenjowanjow jsow a městow. Kórta se namakajo pód adresu: dolnoserbski.de/mjenja/korta. Wiźeś su mjenja – dolnoserbske a nimske – wušej 1000 městow a jsow w Bramborskej a Sakskej. Wót pokazkow na kórśe pśiźoš direktnje k artiklam jadnotliwych mjenjow. Ako južo doněnta móžoš pak nadalej jadnorje za mjenjami pytaś.

Mimo mjenjow sedlišćow wopśimujo wót lěta 2019 wuwijany serwis teke mjenja teritorialnych zastojnstwowych jadnotkow, na pśikład wokrejse, amty abo gmejny, a dosć wjeliku zběrku dolnoserbskich familijowych mjenjow a pśedmjenjow. Wušej togo pódawaju se wót mjenjow wótwóźone formy, wiźeś jo mjazy drugim, kak groni se wobydlarjam konkretneje jsy abo města abo kótare formy mjenjow za cłonki familije dajo. Pśisamem wšykne aktualne formy mjenjow a wótwóźeńkow su krydnuli gramatiske tabele. Wěstej kupce artiklow su se pśidali wujasnjenja wóznama. Wěcej informacijow namakajośo pód dolnoserbski.de/mjenja/informacije.

W bliskem casu stej pśedwiźonej dalšnej rozšyrjeni serwisa: Dodaś maju se etymologiske wujasnjenja za dalšne mjenja a dolnoserbske mjenja pólskego źěła Łužyce.

Wót julija 2022 wuwija se serwis w ramiku projekta Digitalny portal k serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam. Pśedewześe jo spěchowane pśez Załožbu za serbski lud ze srědkow Zwězkowego ministaŕstwa za nutśikowne a domownju na zakłaźe póstajenja Nimskego zwězkowego sejma.