helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

KULTURNE WĚDOMNOSĆI (Budyšyn/Chóśebuz)


Z 1. januarom 2014 stej se zjadnośiłej wótźěleni „Kulturne a socialne stawizny“ a „Empiriske kulturne slěźenje/ludowěda“, załožyło jo se nowe „Wótźělenje kulturne wědomnosći“. Cel wótźělenja jo wobšyrne, transdisciplinarne pśeslěźowanje stawiznow a pśibytnosći serbskeje mjeńšyny w Górnej a Dolnej Łužycy – w kompleksnem spleśenju z wětšynu, kaž teke z drugimi kulturami a kulturelnymi procesami. Dalšny cel jo pśirownujuce mjeńšynowe slěźenje w europskem konteksće.
Wažny tematiski wobłuk historiskego resp. historiografiskego slěźenja twórje tuchylu na aktery a wósoby wusměrjone temy kaž teke slěźenja wó towarišnostnych strukturach a politiskich resp. kulturelnych institucijach, ako su to šula, cerkwja, medije. Elementy spominańskeje kultury, specielnje we wobłuku twórjecych wuměłstwow a generelnje wobraznitosći su za wótźělenje trajnje zajmne. Wšykne te slěźenja dotykuju se na wěcej městnach pšašanjow kulturnego slěźenja, tak až eksistěrujo wjeliki potencial za interdisciplinarnu kooperaciju – potencial, kenž dej se skóro intensiwnjej a zaměrnjej wupóceraś. Spektrum temow kulturnego slěźenja jo šyroko wótcerjony: identita, etnicita, pśedsudki a stereotypy, narodne drastwy, nałogi, religioznosć, familija, pśesedlarje, rum a (wob)swět žywjenja, kultury wulicowanja, pśisłowa, wobraze wó Serbach, nowe medije. Mjazdrugim źo wó pšašanja kulturneje diference, wó konstrukcije swójskosći, wó strategije wobchadanja z cuzym, wó kubłanje, interkulturelnu a interetnisku komunikaciju. Pśi tom fokusěrujo slěźenje wuraznje transkulturelne resp. interkulturelne fenomeny: Dwójorěcnosć a wěcejkulturalnosć, stawizny póśěgow mjeńšyny a wětšyny, etniske konflikty a dialogiske zmakanja w historiskej a aktualnej perspektiwje, wobchadanje z diwersitu a hynakšosću.

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN