Programěraŕ (m, ž, d) za digitalizaciju a prezentaciju datow (cas wótedaśe pšosby: 31. maj 2024)

W Serbskem instituśe w Budyšynje dej wót 1. julija 2024 wobsajźiś městno programěrarja (m, ž, d) za digitalizaciju a prezentaciju datow wobsajźiś. To jo połne městno z regularnym źěłowym casom wót 40 góźinow na tyźeń. Myto płaśi se pó tarifje TV-L (E13). To městno jo nejpjerwjej na cas do 31.12.2026 wobgranicowane.

Serbski institut jo zwenkauniwersitarna slěźaŕska institucija z jadnab 70 pśistajonymi na dwěma městnosćoma (w Budyšynje a Chóśebuzu). Wóna slěźi na pólu rěcy, historije a kultury Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy, tak ako we zachadnosći, tak teke w źinsajšnem casu. Institutoju pśisłušatej ako jogo integralnej źěła Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Wy buźośo zasajźone ako programěraŕ/ka w nastawajucem centrumje za digitalizaciju pśi Serbskem instituśe. Wóny centrum ma nadawk, serbske kulturne derbstwo digitalnje wobźěłaś a k dispoziciji stajiś. Projekt, financěrowany z pomocu tśeśich srědkow, nawězujo na wobstojecu digitalizacisku infrastrukturu pśi SI a jo z drugimi pśedewześami koncepcionelnje wusoko zwězany.

Waše nadawki:

  • programěraŕsko-techniska realizacija modelěrowanjow kulturnych objektow, wopśimjecy linked data, ontologije a normowe daty
  • koncepcija a realizěrowanje modelow za prezentaciju digitalizatow a jich zapśěgnjenje do portalow
  • design a programěraŕske nadawki pśi wuwijanju internetowych bokow a aplikacijow (app)
  • programěrowanje workflowa a interfejsow

Docakowane kwalifikacije:

  • wótzamknjony wusokošulski studium (master abo se tomu rownajuce wótzamknjenje) na pólu informatiki abo medijoweje informatiki, pó móžnosći z wótpowědnymi nazgónjenjami we pówołanju
  • wjelgin dobra pśemóžnosć komunikacije a źěła we teamje
  • samostatna a systematiska wašnja źěła
  • wjelgin dobre pisne a wustne znaśe nimskeje a engelskeje rěcy
  • znaśe serbskeje rěcy jo witane

My Wam bitujomy zagronitu a wótměnjatu źěłabnosć na pólu, źož se kśicujotej slěźenje a towarišnosć.

Serbski institut spěchujo rownostajenje žeńskich a muskich we pówołanju a angažěrujo se za to, aby familijowe žywjenje dało se z pówołanim zwězaś. Togodla nagranjamy wósebnje žeńske, aby se wó to źěłowe městno procowali. Teke glědamy na to, aby śěžko zbrašonym pśi jadnakej kwalifikaciji dali prědnosć.

Wašu pisnu pšosbu wó pśistajenje pósćelśo až do 31. maja 2024 jano w digitalnej formje (pdf-dataja pśez e-mail) na direktorat Serbskego instituta (si@serbski-institut.de). Pšosby, kótarež dojdu k nam pózdźej, budu móc se zapśimjeś, ale jano gaž to źěłowe městno njebuźo hyšći wobsajźone.

Maśo-li pšašanja k źěłowemu městnu, ga wobrośćo se na Wita Bejmaka (wito.bejmak@serbski-institut.de). Wjaselimy se na Wašu pšosbu wó źěło!

Pokazk k woplěwanju datow: Zrownju z pśepósłanim pšosby wó pśistajenje pśiwdajośo nam pšawo, aby Waše wósobinske daty w ramiku pśistajeńskeje procedury pśeźěłali. Toś to zwólenje móžośo kuždy cas a mimo wumjenjenja winow napśeśiwo direktoratoju pisnje abo elektroniski anulěrowaś. Wobmysliśo pak, až slědkweześe togo zwólenja buźo k tomu wjasć, až njebuźomy móc na Wašo procowanje w běgu aktualneje procedury wěcej glědaś.


Wupisanje źěłowego městna ako PDF za download

wjelikosć: 0.28 MB
wjelikosć: 0.29 MB
wjelikosć: 0.28 MB