SorbLex dolnoserbski – historisko-dokumentěrujucy informaciski system wó słowoskłaźe dolnoserbšćiny (internetowy słownik) (CB)

Pśedmjat togo dłujkodobnego projekta jo wuźěłowanje inowatiwnego wědomnostnego informaciskego systema wó słowoskłaźe (internetowy “słownik”) dolnoserbšćiny. Projekt co prědny raz wšykne dotychměst wózjawjone (za słowoskład relewantne) inwentarizacije a wopisowanja (słowniki, lisćiny słow) a cełe pśistupne pismojstwo wugódnośiś a, gromaźe z nowym leksikografiskim wopisanim, zwjasć we wobšyrnem, polyfunkcionalnem a polyakcesiwnem informaciskem systemje wó dolnoserbšćinje. Planowane pśedstajenje dolnoserbskego słowoskłada pśedwiźi, až źiwa se mimo alfabetiskeje struktury pśistupa teke na primarnje rěcy-imanentne rowniny rozrědowanja. Pśi tom změjo wósebnje słowna (słowotwórbna) familija swój wuznam. Wušej togo jo perspektiwiski teke onomasiologiski pśistup k datam planowany.
Dokulaž njamóžo se projekt jano z Chóśebuskim rěcywědnym zakładnym personalom zrealizěrowaś, wótwisujotej póstupowanje a planowanje bytostnje wót wuspěcha pśi nawabjenju tśeśich srědkow. Toś su se dotychměst jadnotliwe źěłowe pakśiki (“module”) definěrowali, kótarež se w ramiku cełkownego projekta koncipěruju a pśewjeduju, mógu pak organizatoriski a financielnje dosć samostatne byś (na pśikład ako wósebne projekty z tśeśich srědkow).

Wažnjejša materialna baza planowanego słownika jo z kompjuterom cytajobny Tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy , kótaryž jo se w zachadnych lětach rozšyrił wó „historiske wótźělenje“ (teksty do 1945), dalšne wudopołnjenje jo korpus dolnoserbskich dialektow.

Cełkowne pśedewześe jo w zakładach wopisane w:
Bartels, Hauke: Zur Konzeption eines historisch-dokumentierenden Wortschatz-Informationssystems des Niedersorbischen. Pläne zur Behebung eines drängenden Forschungsdesiderats. In: Kempgen, S.; Wingender, M.; Franz, N.; Jakiša, M. (Hrsg.): Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress, Minsk 2013. (= Die Welt der Slaven. Sammelbände • Sborniki 50). München-Berlin-Washington/D.C.: Otto Sagner 2013, 37-46.

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels