Chóśebuz - 09.05.2023

Źo a kak se w Serbach swěśi? To zgónijośo něnto online

Lěc zapust, Jańske rejtowanje abo łapanje kokota – we kótarych jsach wokresja Sprjewja-Nysa woplěwaju se serbske nałogi a swěźenje?

Na portalu wědy Serbskego instituta SORABICON jo se k tomu pśed krotkim wózjawiła nowa zběrka imaterielnego serbskego kulturnego derbstwa online. Ta prezentacija bazěrujo na dokumentaciji nałogow a swěźenjow we wokrejsu Sprjewja-Nysa w lětach 2019-2021. Pśez wopšašowanje jo se jadnab 500 nałogow a swěźenjow we regionje wuzgóniło, za kótarymiž móžośo něnto pytaś. Prezentaciju dopołniju wótpowědne fotografije a wopisanje lokalnych wósebnosćow.

Ta nowa zběrka jo nastała ako pilotowy projekt za dokumentaciju swěśenja nałogow a swěźenjow na cełem serbskem sedleńskem teritoriumje. Ciwilna towarišnosć, kulturna turistika a kreatiwne góspodaŕstwo mógu kulturne derbstwo na ten part trajnje wužywaś. – To pśedewześe jo se spěchowało pśez zagronitu za kulturu a medije pśi nimskem kněžaŕstwje.

PŚEPŠOSENJE

Zjawna prezentacija zběrki buźo 28. junija 2023, zeger 16.00, w Gólańskem muzeju w Grodku pśi góźbje wobradowanja wuběrka za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa. Dalšne terminy budu se zacasa znate cyniś.