helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Stajny monitoring hornjo- a delnjoserbskeho pismowstwaNa zakładźe dotalneho dźěła na dokumentaciji serbskeho pismowstwa a wosebje na jeho digitalizaciji w formje korpusowych tekstow wysokeje kwality je institut wot 2017 nowe, dołhodobnje zapołožene předewzaće "stajneho monitoringa" (wuhódnoćenja) hornjo- a delnjoserbskeho pismowstwa přihotował. W srjedźišću projekta steji systematiska analyza tekstow z metodami korpusoweje linguistiki. Při tym hromadźa so běžnje nowe słowa, formy a pisanske warianty, kotrež so potom linguistisce hódnoća. Na tutym zakładźe móža so elektroniske resursy – mjez nimi předewšěm grataj za awtomatisku prawopisnu kontrolu – prawidłownje aktualizować kaž tež we wěstych wotstawkach nowe nakłady trěbnych „prawopisnych słownikow“ zestajeć. Při tym je trjeba rozeznawać mjez běžnymi nadawkami (we wobłuku tutoho předewzaća) a po wobsahu zwjazane a časowje wobmjezowanymi přidatnymi projektami. Poslednje bychu so na př. měrili – tak je planowane - na jónkrótne přewzaće datoweho wobstatka 7. nakłada „Völkela“ abo redakcionelne přihotowanje dalšich nakładow hornjoserbskeho prawopisneho słownika. Po połlětnej koncepcionelnej fazy 2018 realizowaše so projekt 2019-2020 w pilotowej fazy a spěchowaše so wosebje wot Załožby za serbski lud (projekt třećich srědkow). Wot 2021 wjedźe so dźěło we wobłuku "konsolidaciskeje fazy" jako regularny slědźerski projekt dale. Za to přizwoli so institutej přidatne planowe městno (0,75).Tuchwilu analyzuje so pismowstwo lětnika 2020.
Nawod projekta: dr. Hauke Bartels, dr. Sonja Wölkowa
Wobdźěłanje projekta: Marcin Szczepański, Dr. Richard Bigl, dr. Timo Meškank a dr.
Wuslědki: Cyłkowny projekt a prěnje wuslědki wuhódnoćenja pismowstwa lětnika 2019 předstajichu so nadrobnje w Lětopisu, zeš. 2021/2, s. 74–136 (Hauke Bartels / Fabian Kaulfürst / Marcin Szczepański / Sonja Wölke: Das Monitoring des sorbischen Schrifttums. Grundlagen und erster Jahresbericht eines neuen Forschungsvorhabens).
Předewzaće spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN