helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Stajny monitoring hornjo- a delnjoserbskeho pismowstwa


W Serbskim instituće kaž tež w nadawku Ludoweho nakładnistwa Domowina dźěła so na rěčnych resursach k serbskej ortografiji: W LND jedna so přede wšěm wo „Prawopisny słownik“ (Völkel/Meškank), kotrehož 7. nakład so tuchwilu přihotuje. W SI dźe (na prěni pohlad) wo dwě w zańdźenych lětach wuwitej digitalnej grataj, t. r. wo datowu bazu a lisćinu słownych formow za awtomatisku prawopisnu kontrolu za wobě serbskej spisownej rěči. W šěršim zmysle pak je datowa komponenta tuteju instrumentow integralny wobstatk leksikaliskeje datoweje bazy, kotraž so we wjacorych projektach dale wuwiwa. Hladajo na zasadne koncepcionelne prašenja kaž tež k dispoziciji stejace financielne a personelne resursy za dołhodobniše organizowanje dźěła na polu ortografije dojednachu so 2017 SI, LND a Załožba za serbski lud na noworjadowanje aktiwitow pod nawodom Serbskeho instituta. Přez to hodźi tež w přichodźe tutón wobłuk dźěła z tamnym w SI wobdźěłanymi leksikografiskimi předewzaćemi koncepcionelnje kaž tež technisce zwjazać, štož nima jenož z liguistiskeje perspektiwy lěpšiny, ale přinjese tež synergijowe efekty. Wyše toho móžetej so wobě rěči ze samsnymi metodami wobdźěłać.
W awgusće 2017 předpołoži SI Załožbje a LND wotpowědny koncept. W srjedźišću stajneho w SI wobdźěłaneho nadawka „Serbska ortografija“ steji systematiski monitoring (wuhódnoćenje) pismowstwa z metodami korpusoweje linguistiki. Při tym hromadźa so běžnje nowe słowa, formy a pisanske warianty, kotrež so potom linguistisce hódnoća. Na tutym zakładźe móža so elektroniske resursy – mjez nimi předewšěm grataj za awtomatisku prawopisnu kontrolu – prawidłownje aktualizować kaž tež we wěstych wotstawkach nowe nakłady trěbnych „prawopisnych słownikow“ zestajeć. Při tym je trjeba rozeznawać mjez běžnymi nadawkami (we wobłuku tutoho předewzaća) a po wobsahu zwjazane a časowje wobmjezowanymi přidatnymi projektami. Poslednje bychu so na př. měrili na jónkrótne přewzaće datoweho wobstatka 7. nakłada „Völkela“ abo redakcionelne přihotowanje dalšich nakładow hornjoserbskeho prawopisneho słownika. Jako prěni dźělny projekt w tutym zmysle płaćeše koncepcionelne a techniske přihotowanje monitoringa pismowstwa 2018. Tuchwilu běži pilotowa faza (2019-20).

Nawod projekta: Dr. Hauke Bartels, Sonja Wölke
Wobdźěłanje projekta: Marcin Szczepański, Dr. Richard Bigl, Katja Atanasov, Božena Braumanowa
Předewzaće spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Biblioteka a archiw zaso wotewrjenej

Wo wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca, podlěšena hač do 18. junija 2021 w Serbskim muzeju w Budyšinje - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN