helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

DR. FABIAN KAULFÜRST

VITA
1998–2004studij sorabistiki, politologije a nabóžninstwa na uniwersiśe w Lipsku
2004–2008doktorand w Serbskem instituśe
wót 2008wědomnostny sobuźěłaśeŕ we wótnožce za dolnoserbske slěźenja w Chóśebuzu
2010zašćitowanje disertacije Studije k rěči Michała Frencla na uniwersiśe w Lipsku

CŁONKOJSTWO
 • Dolnoserbska rěcna komisija (powědaŕ)
 • Górnoserbska rěcna komisija

WOBŁUKI ŹĚŁABNOSĆI

 • Historiska rěcywěda
 • Korpusowa linguistika
 • Frazeologija
 • Leksikografija

PUBLIKACIJE

Knigły
 • www.dolnoserbski.de / www.niedersorbisch.de. Praktiske informacije za wužywarja. Chóśebuz/Cottbus 2016, 28 b., brošura


Nastawki
 • Nowe rěcne rumy a kak se w nich powěda. Górno- a dolnoserbšćina we Facebooku?. W: Schulz Jana/Ćorić, Božo (Hgg.): Słowjanske spisowne rěče a medije. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow, Budyšin 18.–21.6.2014. Budyšin 2015 (Kleine Reihe des Sorbischen Instituts, 25) , S. 15–23, S. 174–182
 • Tropy, taški, tykańce. Turnow a jogo narěc. W: Adam, Horst, Dawmowa, Adelheid, Hustetowa, Ingrid, Serbska pratyja 2016, Budyšyn/Bautzen: LND, 2015.
 • Praktyczny przewodnik po korpusie języka dolnołużyckiego. W: Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich / Red. Milena Hebal-Jezierska. Warszawa: 2014, b. 67–75.
 • Praktyczny przewodnik po korpusie języka górnołużyckiego. W: Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich / Red. Milena Hebal-Jezierska. Warszawa: 2014 b. 76–81.
 • Kunja, kšet a karona. Pór smužkow wó Depš(ć)ańskej serbšćinje. W: Serbska pratyja 2015. Budyšyn: 2014, b. 54–57.
 • Dolnoserbske pśisegi. W: Rozhlad 63(2013)7/8, b. 62–63.
 • Źož se drasta pełka, kokošy maju šnepace a źuwća werduju tejki. Pór słowkow wó Drjejcańskej narěcy. W: Serbska pratyja 2014, Budyšyn: 2013, b. 40–42.
 • Dolnoserbska Biblija w tśich redakcijach. Pśinosk k wuwiśeju dolnoserbskeje pisneje rěcy. In: Pytannja sorabistyky = Prašenja sorabistiki. Materialy XIII Mižnarodnogo sorabistyčnogo seminaru 7.–8. žovtnja 2010 r. L’viv; Budyšyn: LNU imeni Ivana Franka; Serbs’kyj instytut, 2012, b. 73–104.
 • Dialektalny słowoskład w Mukowem Słowniku dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. W: Lětopis 59(2012)2, b. 77–104.
 • Źož teškam cynkory šmekuju. Pór smužkow wó rěcy w Brjazynje. W: Serbska pratyja 2013, Budyšyn: 2012, b. 38–41.
 • Źož prosarjam kromicku dawaju. Rěcny mósćik do Mósta. W: Pratyja 2012, Budyšyn, 2011, b. 44–49.
 • Google, knigły a sorabistika. W: Rozhlad 62(2011)5, b. 18 f.
 • Michał Frencel und sein Postwitzscher Tauff-Stein. W: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Enke, R., Probst, B. (Hrsg.), via regia – 800 Jahre Bewegung und Begegnung. Katalog zur 3. Sächsischen Landesausstellung. b. 329 f.
 • Eksemplar lažy w Americe. W: Rozhlad 61(2010)11, b. 17 f
 • Delnjoserbšćina. W: Lutki. Za staršich a dźěći (2010)2, b. 7 f.
 • Die Sprachen der Lausitz. W: Lutki. Za starjejšych, źiśi a wótkubłarki (2010)2, b. 7 f.
 • Hódančka w tekstach 17. a 18. lětstotka. W: Protyka 2011. Budyšyn: LND, 2010, b. 124 f.
 • Kšet abo škret?. W: Pratyja 2011. Budyšyn: LND, 2010.b. 43–46.
 • Pódgódnośony słownik. W: Pratyja 2010. (red. Gregor Wieczorek, Adelheid Dawmowa, Bernd Melcher, Torsten Mak). Budyšyn: LND, 2009, b. 105 sl.
 • Pśed 300 lětami prědny raz śišćany. Dolnoserbski Nowy Testament. W: Rozhlad 59(2009)8, b. 286–288.
 • Nimska leksika w dolnoserbskich pśisegach 16.–18. stolěśa. W: Dialog kultur V. Mezinárodní vědecká slavistická konference (ed. Oldřich Richterek, Miroslav Půža). Ústí na Orlicí: Oftis, 2009, CD Rom.
 • Dolnoserbska wikipedia. W: Rozhlad 58(2008)2. – b.70
 • Kniha wo serbskim interneće. W: Rozhlad 58(2008)4. – S.145
 • Wěda na wiki!. W: Rozhlad (2007)1, b. 1
 • Na wopominanje. Pětr Młónk. Rozhlad (2007)2, b. 78–80.
 • Gemeinschaft fern der Heimat. In: Im Zeichen des Lindenblatts. Budyšin, Domowina: 2007, b. 24–25.
 • Hanzo Njepila. Šycko som how napisał. (zest. a pśeł. F. Kaulfürst), Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšyn, 2006.
 • Sorabistiske dźěło Leonida Iwanowiča Rojzenzona (1920–1977). W: Pytannja sorabistyky = Prašenja sorabistiki. . red. V. Motornyj, D. Šoľce. Lwiw, Budyšyn, 2006.
 • Wuwiće grafiki w spisach Michała Frencla. W: Rozhlad 56(2006)6, b. 237–239.
 • Epistle a sćenja z lěta ? W: Pomhaj Bóh 56(2006)6.
 • Wliw młodogramatiskeje šule na Arnošta Muku (1854–1932) a jeho delnjoserbsku rěčnicu z lěta 1891. W: BraSlav (2005)3, Bratislava.
 • Kóńcowka -s < *-si w 2. wós. sg. prez. dolnoserbskeju kontinuantowu atematiskeju werbowu *věděti, *(j)ědti. W: Sorapis 5. – b. 56–61.
 • Rock- und Popmusik bei den Sorben. W: Hose, S., Zeitmaschine Lausitz. 7. Raum-Erfahrungen – Leben in der Lausitz = Nazhonjenja z rumom. Nazgónjenja z rumom. Drježdźany. b. 89–93.
 • Studije k rěcy Kita Fryca Stempla. Lipsk: 2003 (magisterske źěło, manuskript).
 • Negacija we wobłuku hornjoserbsko-němskeho rěčneho kontakta. W: Sorapis 4. – b. 4–26.
 • Wojowanje wo serbske šule a forum w Internecach. Analyza. W: R 53(2003)8, b. 290–293 a 53(2003)9, b. 326 sć.
 • Rěcne wósebnosći Kita Fryca Stempla. W: Sorapis (2002)3. – b.90–118.
 • Sorbspirit. Multimedialna prezentacija Serbow. Budyšyn: 2002 (sobuawtorstwo).
 • Rěcne pśirownańko – Genovefa M. Hórnika a A. Haußiga. W: Sorapis (2001)2. – b.54–68.
 • Serbske rybarstwo w Błótach w historiskim času jako wotsćin dohistoriskich wobstejnosćow. W: Sorapis (2000)1. – b.109–120.

Recensije a rozpšawy
 • Richard Bígl: Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování (= Acta Universitatis Carolinae. Philologica monographia; 167). Praha, Karolinum, 2013. In: Lětopis 61(2014)2. S. 151–156
 • Sonja Wölkowa: Gregoriusowe kěrlušowe knižki a jich pozicija mjez najstaršimi hornjoserbskimi rěčnymi pomnikami. Serbski institut: Budyšin, 2007 (= Mały rjad Serbskeho instituta; 10). W: Lětopis 55(2008)1, b. 153-157.
 • Přispomnjeća k spisej „Aufbruch in den Text. Bericht zur freien Schriftprobe im zweiten Schuljahr Sorbisch und Deutsch“. W: Serbska šula 4(2007), 116–119.
 • Praktiski dolnoserbsko-pólski móst. W: Rozhlad 56(2006)10/11, b. 396–398. (Wó: Leszczyński, R., Praktyczny słownik dolnołużycko-polski. Praktiski dolnoserbsko-pólski słownik, Budyšyn 2005.)
 • Rec.: Rěč a identita. W: Rozhlad 56(2006)12, b. 448–451.
 • Cas casnika a casnikarjow. W: Rozhlad. Budyšyn 54, 9. – b. 342–343. (Wó: Brandtowa, Christa : Casnikowa cytanka 1848–1899. Budyšyn 2000. a Brandtowa, Christa : Casnikowa cytanka 1900–1933. Budyšyn 2001.).Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Biblioteka a Serbski kulturny archiw stej až do 7. 3. 2021 zacynjonej. Póbitujomy system „kliknuś & wótewześ“.

Móžošo nas kontaktěrowaś telefoniski (0 3591 4972-0) a z mejlku: biblioteka-archiw@serbski-institut.de.
Informacije wó póžycowanju a digitalny serwis SCB a SKA su pśistupne pód rubriku biblioteka & archiw .

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN