helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

DR. PĚTŠ ŠURMAN

VITA
1982–1987Studium stawiznow na Karla Marxowej uniwersiśe w Lipsku.
1987–1991Wědomnostny sobuźěłaśeŕ Instituta za serbski ludospyt w Budyšynje pśi Akademiji wědomnosćow NDR.
wót 1990Sobuźěło pśi Serbskej bibiografiji (stawizny).
wót 1992Wědomnostny sobuźěłaśeŕ Serbskego instituta, Wótnožka za dolnoserbske slěźenja Chóśebuz.
1997Promocija na Lichej uniwersiśe Barliń wó serbskem narodnem gibanju pó drugej swětowej wójnje.
wót 2000Wuwucowanje serbskich stawiznow na uniwersiśe Lipsk a w Źěłanišću za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC).
 Ženjony, tśi źiśi.

WOBŁUKI ŹĚŁABNOSĆI

 • Kulturne a socialne stawizny Serbow, wósebnje w Dolnej Łužycy
 • Serby pótrjefjeca politika w NDR
 • Wucbne materialije w nimskej a dolnoserbskej rěcy za bilingualnu wucbu
 • Bibliografija k serbskim stawiznam
 • Serbske pomniki w Dolnej Łužycy


CŁONKOJSTWO

 • Cłonk pśedsedarstwa serbskego wědomnostnego towaristwa Maćica Serbska
 • Pśedsedaŕ Maśice Serbskeje (dolnoserbske wótźělenje Maćice Serbskeje)
 • Domowina - cłonk župnego pśedsedarstwa
 • Dolnołužyske towaristwo za historiju a krajowědu, sedło Chóśebuz
 • Cłon redakciskeje komisije casopisa „Niederlausitzer Studien”
 • Fachowa pśirada pśi Serbskem muzeju Chóśebuz
 • Cłonk redakcije casopisa „Serbske drogotki” Serbskego muzeja Chóśebuz
 • Źěłowa kupka „Serbske pomniki w Chóśebuzu“

PUBLIKACIJE

Knigły
 • Sorbische Interessen und staatliche Minderheitenpolitik in der DDR. Quellenedition (1947–1961), Bautzen 2016. – 663 S.
 • Der Landkreis Spree-Neiße und seine sorbische/wendische Kulturgeschichte. Der Altkreis Cottbus. In: Sorbische Kostbarkeiten/ Serbske drogotki, Cottbus 2015. – 276 S. (zus. mit Katja Atanasov und Alfred Roggan)
 • Zgromadne žywjenje Serbow a Nimcow w Chóśebuzu a wokolinje. Materialowa zběrka za wucbu k temje serbske stawizny. Sekundarny schójźeńk, 2. źěl, cełkowne nawjedowanje Antje Kellowa, Christiana Piniekowa, Pětš Šurman, Chóśebuz (ABC) 2014
 • Das Wendische Cottbus – Serbski Chóśebuz, Cottbus 2011, 156 S., Abb. (zus. mit Katja Atanasov, Katharina Herrmann, Alfred Roggan)
 • Maśica Serbska – 130 Jahre Bestrebungen zum Erhalt der niedersorbischen Sprache und Kultur, in: Sorbische Kostbarkeiten/Serbske drogotki, Cottbus 2010, 118 S., Abb. (zus. mit Martina Noack)
 • Die Sorben (Wenden) in der Niederlausitz im 20. Jahrhundert. Eine Quellenauswahl, Cottbus 2003.
 • Nadźija na swobodu. Serbja w Sowjetskim wobsadniskim pasmje 1945–1949, Budyšin 2000 .
 • Die sorbische Bewegung 1945–1948 zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung, Bautzen 1998

Nastawki (wuběrk)
 • K 100-lětnemu statkowanju Domowiny – zastupnice zajmow Serbow. In: Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan, redakcja naukowa Tomasz Jaworski, Hanna Kurowska, Agniszka Lipińska-Bodnar, Zielona Góra 2015, S. 31–52
 • Nižnja Lužicja w stolitnii istorii „Domowinu“ (1912–2012). In: Scholze-Šołta, Dietrich/Tatarenko, Alla (Red.): Pytannja sorabistyky. Prašenja sorabistiki. Materialy XIV. Mižnarodnogo sorabistyčnogo seminaru (4–5 žovtnja 2013 r.), Tom. 8, Lʻviv/Budyšyn 2015, S. 159–169
 • Sorbisches Kulturlexikon, hrsg. von F. Schön und D. Scholze unter Mitarbeit von S. Hose, M. Mirtschin und A. Pohontsch, Bautzen 2014. Autor: Autonomiebestrebungen, S. 20–23; Cottbus, S. 76–78; Nationalbewegung, S. 273–275; Sorbisches Kultur- und Volksbildungsamt, S. 381–382; Sprachschulen, S. 396–398; Wendisches Haus in Cottbus, S. 508. Mitautor: Kolonisation, S. 198–202; Wendische Volksbank, S. 502–504
 • Wuznam Dolneje Łužyce w historiji Domowiny. In: 100 lět Domowina (1912–2012). Konferenca Serbskeho instituta w kooperaciji z Maćicu Serbskej a Domowinu 28.9.–29.9.2012, wud. Edmund Pjech a Ines Kellerowa, Budyšin 2014 , S. 93–109
 • Die Sorben/Wenden in der Periode des Vormärz. Zwischen Assimilierung und nationaler Identitätsfindung. In: Die Nieder- und Oberlausitz – Konturen einer Integrationslandschaft. Bd. III: Frühes 19. Jahrhundert, hrsg. v. Heinz-Dieter Heimann, Klaus Neitmann u. Thomas Brechenmacher, Berlin 2014, S. 184–200
 • Die Niedersorben – eine Minderheit innerhalb der sorbischen Minderheit? Zum Verhältnis der Sorben/Wenden in der Ober- und Niederlausitz im 20. Jahrhundert. In: Über Dualismen hinaus. Regionen – Menschen – Institutionen in hybridologischer Perspektive, hrsg. v. Elka Tschernokoshewa, Fabian Jacobs, Münster/New York/München/Berlin 2013, S. 133–159
 • Sorbische/Wendische Institutionen in der Weimarer Republik. Zur Geschichte der Cottbuser Filiale der Wendischen Volksbank. In: Lětopis 58(2011)2, S. 36–61 sowie mit verändertem Dokumentenanhang. In: Sorbische Kostbarkeiten/Serbske drogotki, Cottbus 2011, S. 7–37
 • Zur Vorgeschichte des Wendischen Museums Cottbus seit der Gründung der DDR. In: Sorbische Kostbarkeiten/Serbske drogotki, Cottbus 2009, S. 71–83
 • Zur Erwachsenenqualifizierung in niedersorbischer Sprache. In: 15 Jahre Erwachsenenweiterbildung im Sorbischen (Wendischen) / 15 lět dalejkubłanje dorosćonych w serbskem, hrsg. von der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus und dem Sorbischen Institut Bautzen, Redaktion Maria Elikowska-Winkler, Cottbus 2008, S. 48–58
 • K wóznamoju Serbskeje kazni z lěta 1948. In: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. W 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej, pod redakcją Piotra Pałysa, Opole 2008 , S. 10–20

Bibliografija (wót lěta 2000)
 • 2008: Stawizny Serbow a Łužicy, in: Serbska bibliografija 2001–2005. Sorbische Bibliographie. Gesamtredaktion Franc Šěn, Budyšin 2008, S. 141–196.
 • 2003: Stawizny Serbow a Łužicy, in: Serbska bibliografija 1996–2000. Sorbische Bibliographie. Gesamtredaktion Franc Šěn, Budyšin 2003, S. 123–166.
 • 2003: Wuběrkowa bibliografija k stawiznam na lěto 2002, in: Lětopis 50(2003)2, S. 138–151.
 • 2002: Wuběrkowa bibliografija k stawiznam na lěto 2001, in: Lětopis 49(2002)2, S. 154–162.
 • 2001: Wuběrkowa bibliografija k stawiznam na lěto 2000, in: Lětopis 48(2001)2, S. 136–147.
 • 2000: Wuběrkowa bibliografija k stawiznam na lěto 1999, in: Lětopis 47(2000)2, S. 152–159.

Rezensije (wuběrk)
 • 2012: Wažny kšac dalej. Žedne mysli k publikaciji Manfreda Laduša „Domowina sto lět” (Domowina 100 Jahre), in: NC 64(21.11.2012)47.
 • 2012: Stawizniski pśeglěd Górneje Łužyce za šyroku zjawnosć. Rezension zu Winfried Müller, Lars-Arne Dannenberg, Edmund Pech, Swen Steinberg: Oberlausitz. Kulturlandschaften Sachsens, Leipzig 2011, in: Rozhlad 62(2012)9, S. 22–24.
 • 2012: Ceła dalšna flanka pak felujo. Diskusija ku knigłam „Kultura w słužbje totalitarneho režima“ , in: Nowy Casnik 64(18.1.2012)3.
 • 2009: Rezension zu Alfred Roggan: Das Amtsdorf Burg und die Kaupenbesiedlung , in: Niederlausitzer Studien, H. 35, Cottbus, S. 168–170 sowie, in: Sorbische Kostbarkeiten/Serbske drogotki, Cottbus, S. 119–122.

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN