Chóśebuz - 16.02.2024

Žemr, Lindroz a Njamašklěb – 200 dolnoserbskich městnych mjenjow z pólskego źěła Dolneje Łužycy a nowe rozkłaźenja w serwisoju “Dolnoserbske mjenja” wózjawjone

mjenja-400
Logo des Moduls "Niedersorbische Namen" im Sprachportal des Sorbischen Instituts "niedersorbisch.de"

Online-serwisoju “Dolnoserbske mjenja” jo se pśed někotarymi dnjami dodało prědny raz 200 městnych mjenjow z pólskego źěła Dolneje Łužycy. Mimo togo jo se dodało 50 etymologiskich pśinoskow (wujasnjenja wó póchaźe a wóznamje). Stakim jo něnto nagromadu 250 rozkłaźenjow za mjenja pśistupnych. – Južo w januarje jo se mjenjowy serwis we portalu “dolnoserbski.de” wobogaśił wó interaktiwnu kórtu.

Tym něźi 200 mjenjam městow a jsow w źěłu Łužyce, kótaryž źinsa lažy w Pólskej, su pśirědowane pódaśa wó žrědłach a literaturje, geografiske koordinaty, zwězane formy a fleksiske tabele – tak ako pla drugich mjenjow we tom portalu. Nowe jo, až jadna se prědny raz wó mjenja zwenka Nimskeje, kótarymž su se pśidali teke pólske mjenja. K nim słušaju mjaz drugim Žemr (pólski Lubsko, nimski něga Sommerfeld,), Lindroz (pl. Lipinki Łużyckie, ni. něga Linderode) a Njamašklěb (pl. Chlebowo, ni. něga Niemaschkleba). Pśi tom su se rozšyrili teke móžnosći pytanja: Wótněnta móžo se wuzwóliś resp. wobgranicowaś a) typ pytanego mjenja (městne mě, mě teritorialneje zastojnstwoweje jadnotki, familijowe mě, pśedmě) a b) rěc mjenja: dolnoserbska, nimska abo “lokalna” (we momenśe su to pólšćina, górnoserbšćina a slěpjańšćina). Wušej togo su kompleksne napšašowanja móžne.

K drugemu jo serwis se wobogaśił z pśinoskami wó etymologiji 50 mjenjow. Stakim su se wózjawili rozkłaźenja za dogromady 250 městnych a familijowych mjenjow. Pla połojcy tych nowych pśinoskow jadna se wó městne mjenja, pla drugeje wó familijowe mjenja. Kriterium za wuzwólenje drugich jo był, až słušaju k nejcesćej wustupujucym familijowym mjenjam serbskego póchada, na pś. Budaŕ, Jurk a Krawc. Cestosć jo se zwěsćiła z pomocu statistiskich datow “Digitalnego słownika familijowych mjenjow Nimskeje” (Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands), z kótaregož awtorami Serbski institut wót zachadnego lěta wusko kooperěrujo.

Serwis se wuwija w ramiku dweju projektowu: Digitalny portal k serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam, spěchowane pśez Załožbu za serbski lud ze srědkow Zwězkowego ministaŕstwa za nutśikowne a domownju na zakłaźe póstajenja Nimskego zwězkowego sejma, a Integrated Digital Sorbian Studies we spěchowańskem programje “Wěda wó swěśe. Strukturelne zmócnjenje małych fachow” Volkswagenoweje załožby.