Wupisanje: Projektowy manager (ž/m/d) we wótźělenju Regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit

Serbski institut pyta k nejblišemu terminoju za Chóśebuz (wobgranicowane do 31.12.2027) projektowego managera / projektowu managerku (ž/m/d), až do 30 góź./tyźeń za pódpěru projekta „Masterplan za rewitalizaciju dolnoserbskeje rěcy“ we wótźělenju „Regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit“. Myto se płaśi za tarifom TV-L (E9), su-li wósobinske kriteriumy dopołnjone.

Serbski institut jo zwenkauniwersitarna interdisciplinarna slěźaŕska institucija z jadnab 70 pśistajonymi na dwěma městnosćoma (w Budyšynje a Chóśebuzu). Wón slěźi na pólu rěcy, historije a kultury Serbow w Górnej a Dolnej Łužycy w zachadnosći a źinsajšnem casu. Institutoju pśisłušatej ako jogo integralnej źěła Serbski kulturny archiw a Serbska centralna biblioteka.

Za cas wót 2024 do 2027 wótźělenje „Regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit“ jo pśewzeł koordinaciju ze zwězkowych srědkow spěchowanego pśedewześa „masterplan za rewitalizaciju dolnoserbskeje rěcy“.

(Dalšne informacije pód https://www.serbski-institut.de/projekte-regionalentwicklung-minderheitenschutz/begleitung-masterplan-zur-revitalisierung-der-niedersorbischen-sprache-und-zorja-teilweise-drittmittelfinanziert/)

Nadawki:

 • pódpěrowanje projektowego wjednistwa glědajucy na administratiwne nadawki (finance, rozpšawnistwo)
 • pódpěrowanje koordinacije projektowych źěłabnosćow
 • organizacija zarědowanjow w ramiku projekta
 • sobuwugótowanje wšakorakich formatow wobźělenja (online a in vivo)
 • pódpěrowanje wědomnostnego pśewóźonego slěźenja
 • zjawnostne źěło

Pominanja:

 • wótzamknjony bachelorowy studium w studijnem směrje, ako zwisujo z managementom, abo wótzamknjone wukubłanje w projektowem managemenśe abo nazgónjenja w pówołanju, ako daju se pśirownaś (na pś. w kulturnem managemenśe, controllingu abo w zastojnstwje)
 • znaśa metodow projektowego managementa
 • zwólnosć za aktiwne a intensiwne interagěrowanje z lokalnymi akterami (serbskeje ciwilneje towarišnosći, statnych a njestatnych kubłańskich institucijow, regionalneje a komunalneje politiki atd.)
 • nazgónjenja na pólu zjawnostne źěło se žyce
 • wustne a pisne znaśa engelskeje rěcy (nanejmjenjej B2)
 • znaśa serbšćiny su na wužytk
 • zwólnosć k nawuknjenju resp. pódłymjenju znaśow dolnoserbskeje rěcy jo kšuty kriterium, ako musy byś dopołnjony
 • zwólnosć se dalej kubłaś w relewantnych wobceŕkach (na pś. certificěrowanja w projektowem managemenśe, treningi komunikacije)
 • samostatna źěłabnosć, komunikaciska kompetenca a zamóžnosć źěła we teamje
 • zwólnosć k drogowanju (jězdźaŕska dowólnosć klase B1 jo póžedana)

Městno se góźi teke za pówołańskich zachopjeńkarjow a wótnabocnikow.
Wjaselimy se na Wašo procowanje!

Serbski institut spěchujo rownostajenje žeńskich a muskich we pówołanju a angažěrujo se za to, aby se dało familijowe žywjenje z pówołanim zwězaś. Togodla nagranjamy wósebnje žeńske, aby se wó to źěłowe městno procowali. Glědamy na to, aby śěžko zbrašonym pśi jadnakej gódnosći k źěłu dali prědnosć.

Pšosbu wó pśistajenje pósćelśo nanejpózdźej do 15.05.2024 gromaźe z pśisłušnymi pódłožkami jano w digitalnej formje (pśez e-mail w pdf-formaśe) na sekretariat Serbskego instituta na adresu si@serbski-institut.de.

Pokaz na šćit datow: Zrownju z pśipósłanim pšosby wó źěło pśiwdajośo nam pšawo, aby Waše wósobinske daty w ramiku pśistajeńskeje procedury pśeźěłali. Toś to zwólenje móžośo kuždy cas a mimo pomjenjenja pśicynow napśeśiwo direktoratoju pisnje abo elektroniski slědk weześ. Wobmysliśo pak, až slědkweześe togo zwólenja buźo k tomu wjasć, až njebuźomy móc na Wašo procowanje w běgu aktualneje procedury wěcej glědaś.

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit jo pśedewześe, kótarež se na Serbskem instituśe spěchujo z pjenjezami Zwězka we ramiku spěchowańskego programa „Serbska rěc a kultura we casu strukturnego pśeměnjenja” wót kraja Bramborska.