helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Internetowa wersija dolnoserbsko-nimskich słownikow (projekt z tśeśich srědkow)

Cel projekta jo był wuźěłanje a spśistupnjenja dolnoserbsko-nimskego modula k dotychměst eksistěrujucemu internetowemu słowniku DNW z pomocu digitalizěrowanja a informacisko-techniskego wobźěłowanja pśedlažecych leksikografiskich resursow. Projekt zwisujo wusko z pśigótowanjami za historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny, dokulaž fungěruju how w projekśe spśistupnjone informacije tam ako „zapisanje do knigłow“ (Buchung), z cymž jo nastał juž wažny modul za nowy historiski słownik. Pśi tom wobstatk informacijow togo modula tradicionalne pśistupy daloko pśesegujo, pśeto spśistupnijo se cełe leksikografiske wopisanje historiskich žrědłow. Mimo wužytnosći za zjawnosć, ako jo na rěcnem (dalej)kubłanju zajmowana, librujo projekt zrownju gódnotnu datowu bazu za pśiduce slěźenja. Pśez dopołne nowe modelěrowanje datow w formaśe XML su se wutwórili wjelerake móžnosći rešeršy.

nawjedowanje projekta: dr. Hauke Bartels
wobźěłanje datow a programěrowanje: Marcin Szczepański
wobźěłanje datow: Katja Atanasowa , Franciska Šulcojc, Kamil Stumpf

Projekt jo se zakóńcył kóńc 2011. Internetowa wersija styrich nejwažnjejšych dolnoserbsko-nimskich słownikow jo pśistupna pśez portalny bok Chóśebuskeje wótnožki. Na wobstatku datow jo se dalej źěłało, mj. dr. w slědujucyma projektoma Wobrośenje zdigitalizěrowanych dolnoserbsko-nimskich słownikow a Internetowy słownik dolnoserbskich rěcnych wobrotow a pśisłow .

(Projekt jo se financěrował we wobłuku danego dojadnanja mjazy Domowinu - Zwězkom Łužyskich Serbow z.t. a Vattenfall Europe Mining AG pśez Vattenfall.)

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN