Internetowa wersija dolnoserbsko-nimskich słownikow (projekt z tśeśich srědkow)

Cel projekta jo był wuźěłanje a spśistupnjenja dolnoserbsko-nimskego modula k dotychměst eksistěrujucemu internetowemu słowniku DNW z pomocu digitalizěrowanja a informacisko-techniskego wobźěłowanja pśedlažecych leksikografiskich resursow. Projekt zwisujo wusko z pśigótowanjami za historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny, dokulaž fungěruju how w projekśe spśistupnjone informacije tam ako „zapisanje do knigłow“ (Buchung), z cymž jo nastał juž wažny modul za nowy historiski słownik. Pśi tom wobstatk informacijow togo modula tradicionalne pśistupy daloko pśesegujo, pśeto spśistupnijo se cełe leksikografiske wopisanje historiskich žrědłow. Mimo wužytnosći za zjawnosć, ako jo na rěcnem (dalej)kubłanju zajmowana, librujo projekt zrownju gódnotnu datowu bazu za pśiduce slěźenja. Pśez dopołne nowe modelěrowanje datow w formaśe XML su se wutwórili wjelerake móžnosći rešeršy.


Wuslědki

Projekt jo se zakóńcył kóńc 2011. Internetowa wersija styrich nejwažnjejšych dolnoserbsko-nimskich słownikow jo pśistupna pśez portalny bok Chóśebuskeje wótnožki. Na wobstatku datow jo se dalej źěłało, mj. dr. w slědujucyma projektoma Wobrośenje zdigitalizěrowanych dolnoserbsko-nimskich słownikow a Internetowy słownik dolnoserbskich rěcnych wobrotow a pśisłow .

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Marcin Szczepański, Katja Atanasov, Franziska Schulze, Kamil Stumpf

Spěchowarje

Projekt jo se financěrował we wobłuku danego dojadnanja mjazy Domowinu – Zwězkom Łužyskich Serbow z.t. a Vattenfall Europe Mining AG pśez Vattenfall.