Serbske mjenja w Dolnej Łužycy

Jadna se wó jaden źěł (modul 2) projekta “Digitalny portal ku serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam“.

Swójske mjenja su źěł rěcy. To groni – gaž se rěc linguistiski wobšyrnje pśespytujo, njesmjeju mjenja felowaś. Pśi tom twórje wóni gódnotne kulturelne a stawizniske znankstwa. We wšakich tekstach su mjenja njewuzbytne za pśedstajenje póśěgow ku objektam realnego swěta. Pśez jich geografiske zaměstnjenje a etymologiju pokazuju wóni teke dłymoku historisku dimensiju, kótaraž zmóžnijo wjelerake analyzy ku serbskej identiśe a tradiciji.

Cil modula jo pó móžnosći wobšyrna a dopołna inwentarizacija a prezentacija swójskich mjenjow serbskego póchada, z pśidanim linguistiskich a etymologiskich informacijow, kótarež su wužytne za zdźaržanje a rewitalizaciju rěcy, a pó źěłach teke dalšnych stawizniskich a encyklopediskich informacijow. To bazěrujo na wopśimjeśowych a koncepcionelnych pśedźěłach, wósebnje na wuslědkach projektowu Inwentarizěrowanje dolnoserbskich městnych a wósobowych mjenjow / informaciska datowa banka swójskich mjenjow, Rozměś serbsku mjenjowu krajinu – wujasnjenja k póchadoju a wóznamoju dolnoserbskich mjenjow ako napšawa za zmócnjenje regionalneje identity, kótarež su prezentěrowane na boce dolnoserbski.de/mjenja.

Modul wobstoj z dweju źěłoweju pakśikowu:

(AP 1) W prědnem jo planowane wobźěłaś kšac pó kšacu nowe wopśimjeśa za datowu banku mjenjow a je spśistupniś w informaciskem serwisu Dolnoserbke mjenja | Niedersorbische Namen. Wósebnje jadna se wó doněnta njewobźěłanu klasu mjenjow drogow, wó mjenja městnow, ak laže w źinsa pólskem historiskem źěłu Łužyce, a wó dolnoserbske eksonymy.

(AP 2) Serbske swójske mjenja worduju južo lětźasetki dłujko intensiwnje pśespytowane wót onomastiki a k tej problematice pśedlaže wobšyrne slěźeńske wuslědki. Wóni twórje bogaty fundus za digitalnu inwentarizaciju togo źěła dolnoserbskego kulturnego derbstwa, pominaju se ale wjele wótwórjeńskego a koncepcionelnego wobźěłanja. Za toś ten pśedmjat specifiska onomastiska a etymologiska wěda glědajucy na jadnotliwe klasy mjenjow (pśedewšym na stronine, městne a wósobowe mjenja) buźo sukcesiwnje zapśimnjona do digitalnych mjenjowych inwentarow. Źěło zachopijo se ze stroninymi mjenjami (pśir. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-804655).

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Joanna Szczepańska , Kito Kśižank, Marek Slodička, Marcin Szczepański, Katja Atanasov, Hans-Peter Ederberg, Tobias Preßler

Spěchowarje

Logo von
Logo von